Hirdetmény óvodai beíratásról Nyomtatás
2018. február 23. péntek, 07:53 Közérdekű hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Önkormányzat Közgyűlése értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2018. augusztus 31.-ig betölti, hogy a fenntartásában működő óvodákban:

1. A 2018/2019-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

2018. május 2-án és 3-án (szerda, csütörtök) 8.00–17.00 óra

2. A beíratás helye:

 • Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Veszprém, Haszkovó u. 23.
 • Hársfa Tagóvoda Veszprém, Jutasi u. 9.
 • Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda Veszprém, Csillag u. 24.
 • Cholnoky J. ltp-i Tagóvoda Veszprém, Lóczy L. u. 26.
 • Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda Veszprém, Egry u. 55.
 • Nárcisz Tagóvoda Veszprém, Csikász I. u. 13.
 • Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda 8412 Gyulafirátót Kastélykert u. 6.
 • Ficánka Tagóvoda 8411 Kádárta, Kenderföld u. 47.
 • Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Veszprém, Jutasi u. 79/I.
 • Erdei Tagóvoda Veszprém, Jutasi u. 79/II.
 • Kuckó Tagóvoda Veszprém, Jutasi u. 79/II.
 • Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda Veszprém, Avar u. 7/A.
 • Csillagvár Waldorf Tagóvoda Veszprém, Szent I. u. 12.

3. Az óvoda felvételi körzete: Veszprém Megyei Jogú Város honlapján és a VMJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Irodáján megtekinthető.

4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek.

Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító óvoda).

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Amennyiben ez nem teljesül, vagy azok ellenére bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

5. A német nemzetiségi nevelést biztosító óvoda: Egry Úti Körzeti Óvoda

Ellátási területe: Veszprém város közigazgatási területe

6. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
 • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • a gyermek nevére kiállított TAJ kártya,
 • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

7. A Hirdetmény melléklete tartalmazza az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását biztosító, VMJV Önkormányzata fenntartásában működő óvodákat.

8. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2018. május 24-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

9. Jogorvoslat: A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

10. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

11. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.”

Letölthető dokumentum: 

icon VMJV Önkormányzati óvodák körzethatárai (2018/19) (258.42 kB)

icon Óvodai beíratások időpontja 2018/19-es nevelési évre (161.49 kB)

 
(Nagyobb méret a táblázatra kattintva)