Óvodai beíratás 2019/2020-as nevelési évre Nyomtatás
2019. március 05. kedd, 13:01 Közérdekű hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2019. augusztus 31.-ig betölti, hogy a fenntartásában működő óvodákban:

                    1. A 2019/2020-as nevelési évre az óvodai beíratás időpontja

2019. május 8-án és 9-én (szerda, csütörtök) 8.0017.00 óra

                    2. A beíratás helye:

Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda Veszprém, Haszkovó u. 23.

Hársfa Tagóvoda Veszprém, Jutasi u. 9.
 
Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda Veszprém, Csillag u. 24.
Cholnoky J. ltp-i Tagóvoda Veszprém, Lóczy L. u. 26.
 
Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda Veszprém, Egry u. 55.
Nárcisz Tagóvoda Veszprém, Csikász I. u. 13.
 
Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda 8412 Gyulafirátót Kastélykert u. 6.
Ficánka Tagóvoda 8411 Kádárta, Kenderföld u. 47.
 
Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda Veszprém, Jutasi u. 79/I.
Erdei Tagóvoda Veszprém, Jutasi u. 79/II.
Kuckó Tagóvoda Veszprém, Jutasi u. 79/II.
 
Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda Veszprém, Avar u. 7/A
Csillagvár Waldorf Tagóvoda Veszprém, Szent I. u. 12.

                    3. Az óvodák felvételi körzete: Veszprém Megyei Jogú Város honlapján és a VMJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Irodáján megtekinthető.

                    4. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve az Nkt. 49. § (2) bekezdés szerinti esetben az óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

                    5. A német nemzetiségi nevelést biztosító óvoda: Egry Úti Körzeti Óvoda

Ellátási területe: Veszprém város közigazgatási területe

                    6. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

                    - a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
                    - a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
                    - a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

                    7. A VMJV Önkormányzata fenntartásában működő óvodák ellátják a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4.§ (1) bekezdés 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekeket.

                    8. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2019. május 30-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

                    9. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

                    10. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

                    11. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.”

Letölthető dokumentum:

icon Óvodai beíratások időpontja a 2019/2020 nevelési évre (151.59 kB)

icon Óvodai körzetek a VMJV Önkormányzat fenntartásában (2019/2020) (299.87 kB)

icon VMJV Önkormányzat fenntartásában működő óvodák nyitva tartási rendje (2019) (162.5 kB)