A Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány pályázata Nyomtatás
2018. december 20. csütörtök, 09:34 Pályázatok

A Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány pályázatot hirdet a közalapítványi célok megvalósítása érdekében.

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy a Veszprémben élő fiatalokat – a 12-29 éves korosztályt – közösségeiket, egyéni és társas kezdeményezéseiket támogassa, lehetőséget adjon egyéni és közösségi érdekeik, szándékaik kifejezésére, önmegvalósításuk gyakorlására és a kompetenciafejlesztésre. A bírósági nyilvántartás szerint veszprémi székhellyel rendelkező, vagy Veszprémben tagszervezettel, fiókszervezettel működő alapítványok, egyesületek, civil szervezetek támogatása.

Pályázati összeg

A jelen pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 1 000 000 Ft.

Pályázati kategóriák

Nagy Projekt – (2019. március 15 – 2019. október 31. között)

A Közalapítvány olyan – elsősorban veszprémi 12-29 éves korosztály számára szervezett – legalább 1 napos nagy rendezvény megvalósítását kívánja támogatni mely Veszprémben valósul meg, előkészítésében és megvalósításában az érintett korosztály aktívan részt vesz. Előnyben részesülnek azok a programok, amelyek ifjúsági szervezetek (vagyis azok a társadalmi szervezetek, amelyeket a 12-29 éves korosztály tagjai hoztak létre és/vagy működtetnek). A projekt célja a közösségfejlesztés, oktatás, nevelés, informális tanulás.

Cél: a civil szervezetek saját rendezvényeinek támogatása. (A pályázat megvalósulása: 2019. március 15 – 2019. október 31.); számlák teljesítési határideje: a rendezvény lebonyolításához kapcsolódó számlák; legkorábban 2019. március 15.)

Pályázni lehet: a szervezet gondozásában megvalósuló program költségeinek részfinanszírozására (pl. színpad bérlés, építés, fellépők díja, tiszteletdíj, jutalmak, ajándékok, alapanyagok, eszközök költségeire, marketing, grafikai, nyomdai költség, hangosítás, egyéb technikai szolgáltatás). Bérjellegű kifizetés nem támogatható, de számlával igazolt, tiszteletdíj, fellépő díja, rendezvényszervezés igen. Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzést nem támogat a Közalapítvány.

Elvárt önrész: Összes költség minimum 10%-a készpénzben vagy önkéntes tevékenységben

Megpályázható összeg: minimum 250.000 Ft

A kategóriában benyújtható pályázat száma maximum 1 db

Pályázat benyújtására jogosult szervezetek

Pályázatot nyújthatnak be alapítványok, egyesületek:

Támogatást kaphatnak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott alapítványok és egyesületek (továbbiakban együtt: civil szervezet).

A támogatás biztosításának feltétele, hogy a civil szervezet a bírósági nyilvántartás szerint veszprémi székhellyel rendelkezik, vagy Veszprémben tagszervezete vagy fiókszervezete működik. Több szervezet együttesen is benyújthat pályázatot.

Továbbá pályázatot nyújthatnak be veszprémi székhelyű ifjúsági szervezetek (vagyis azok a társadalmi szervezetek, amelyeket a 12-29 éves korosztály tagjai hoztak létre és/vagy működtetnek), diákönkormányzatok, nem bejegyzett közösségek, bejegyzett szervezettel konzorciumban pályázhatnak.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat kizárólag a „Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány 2018.” pályázati űrlap kitöltésével (http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/palyazatok-allasok-hirdetmenyek/palyazatok rovat), illetve az abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani. A pályázati űrlap nélkül beküldött pályázatokat a Közalapítvány értékelés nélkül elutasítja. A pályázatokat 1 példányban nyomtatott vagy elektronikus úton kell benyújtani, a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány részére személyesen behozott pályázatokat kizárólag a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani ügyfélfogadási időben. Hétfőn, kedden, csütörtökön 7.30-16.00 óráig szerdán 7.30-17.30 óráig, pénteken 7.30-13.30 óráig.

A borítékra írják rá, hogy „Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány 2018. Pályázat”

Az elektronikus úton benyújtott pályázatokat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre kell eljuttatni. A IX., X., XII. nyilatkozatokat aláírással és hivatalos pecséttel ellátva kérjük scannelve továbbítani!

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8200 Veszprém, Óváros tér 9.), valamint letölthető itt az oldal alján.

A fentiek teljesülése nélkül a pályázat érvénytelen, érdemi döntés nélkül elutasításra kerül!

A pályázat benyújtásának határideje

A nyomtatott formában benyújtott pályázatokat 2019. február 1-ig lehet postázni (a postabélyegzőn szereplő dátum: 2019. február 1.)

Az elektronikus formában benyújtott pályázatokat 2019. február 1. éjfélig lehet elküldeni.

Formai hibák

  • A vállalt önrész nem éri el a minimálisan elvárt, a kiírásban meghatározott százalékarányt.
  • A kategóriára vonatkozó minimálisan megpályázható összeget nem haladja meg a támogatási kérelem.
  • Bármely kötelező melléklet (pl. bírósági kivonat) hiánya, vagy a kiírásban és a pályázati űrlapon megadott kért határidőnél régebbi dokumentum (pl. 30 napnál régebbi bírósági kivonat)
  • A rendezvény időpontja a kiírásban szerepeltetett programidőszakon részben vagy teljes egészében túlra esik, vagy nem tárgyévi működési költségekre benyújtott pályázat
  • Hibás összegek szerepelnek a költségvetésben (összeadást tekintve hibás végösszegek), (ismeretlen teljes költségvetés)
  • Valamely kötelezően kitöltendő rész, táblázat hiányos vagy teljesen hiányzó kitöltése.
  • Nem 2018. évi űrlapon benyújtott pályázat.

Hiánypótlás

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi a kiíró.

A hiányzó dokumentum benyújtására e-mailen vagy személyesen van lehetőség a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. -n vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, a hiánypótlásra való felszólítást követő 3 munkanapon belül. A beadott pályázat módosítására a beadási határidőn túl nincs lehetőség.

A hiánypótlási határidőn túl formai hibásnak minősülő pályázatokat a Közalapítvány nem részesítheti támogatásban.

Nem minősül formai hibának a pályázati űrlap ki nem töltött és kitöltött állapota közötti oldaltörés, betűtípus változás, és egyéb szövegszerkesztésbeli eltérés, amennyiben a teljes szöveg (beleértve a sorrendet és a táblázatok meglétét sorok számától függetlenül) változatlan marad.

A pályázatok kezelése, elbírálása, a támogatás formája és igénybevétele

A pályázatok kezelése:

A pályázatokat a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány iktatja és archiválja. A Közalapítvány a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat 2019. február 22-ig bírálja el a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány kuratóriuma. A pályázati döntéseket a döntéshozó nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt.

A pályázat eredményéről e-mailben kapnak értesítést a pályázók, illetve a
www.veszprem.hu-n közlésre kerül a nyertes pályázók köre.

A pályázati támogatás formája, igénybevétele:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt a Közalapítvány, amely feltétele a támogatás igénybevételének. Pályázati támogatást kizárólag bankszámlára utalással teljesít a Közalapítvány.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető 2019. január 7-től

- Tóth Barbara ifjúsági- és civil referensnél a 88/549-106-os es telefonszámon
- vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

Letölthető dokumentumok:

icon VIK pályázati kiírás (2018) (75 kB)

icon VIK pályázati űrlap (2018) (122.5 kB)

icon VIK pályázati elszámoló űrlap (2018) (48.5 kB)