Tájékoztató mezőgazdasági őstermelők részére Nyomtatás
2015. január 06. kedd, 00:00 Adóiroda hirdetményei

Tájékoztató az őstermelők éves bevételtől függő bejelentési és adózási kötelezettségeiről.

Az az egyéni vállalkozónak nem minősülő mezőgazdasági őstermelő, akinek az őstermelésből származó éves árbevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, az iparűzési adó alanyává válik, és bejelentkezési kötelezettség terheli. A bejelentkezési kötelezettségének a honlapunkon található „Bejelentkezés és változás-bejelentés” nyomtatványon tehet eleget.

Az őstermelőnek, ha éves bevétele a 600 ezer Ft-ot meghaladja, iparűzési adó bevallási kötelezettsége is van, melynek határideje: május 31. A bevallási kötelezettségének a honlapunkon található „Helyi iparűzési adóbevallás” nyomtatványon tehet eleget.
Az Adóhivatalunkhoz már bejelentkezett őstermelő éves árbevétele, ha a 600 ezer Ft-ot nem éri el, az őstermelőnek nyilatkozatot kell benyújtania május 31-ig.
Az adózás rendjéről szóló többszörösen módosított 2003. évi XCII. tv. (Art) a bejelentés szabályait az alábbiak szerint írja le:
19. § (1) Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adó esetében - az önadózás és az adóbeszedés kivételével - az adózó bevallásának benyújtásával jelenti be adókötelezettségét.
(2) Az önadózás és az adóbeszedés útján megállapított adó esetén az adókötelezettség keletkezését annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül az erre a célra rendszeresített nyomtatványon jelenti be az adózó az önkormányzati adóhatóságnál. Az iparűzési tevékenységet ideiglenes jelleggel folytató adózó, adóköteles tevékenységének megkezdésekor köteles ezt az önkormányzati adóhatóságnál bejelenteni. A bejelentési kötelezettséget az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell teljesíteni.
(3) Az adózó az önkormányzati adóhatósághoz bejelenti a 16. § (3) bekezdésében megjelölt adatokat a j) pont kivételével.
(4) Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét a kötelezettség keletkezésétől számított 15 napon belül akkor is be kell jelentenie az önkormányzati adóhatósághoz, ha más adókötelezettség nem terheli.
 
A helyi adókról szóló 1990. évi C. Tv. (továbbiakban Htv.) 35. § (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).
(2) Az adó alanya a vállalkozó.
 
Htv. 52.§ 26. vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,
c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
 
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi tv. szerint:
Mezőgazdasági őstermelő: az a 16. életévét betöltött, nem egyéni vállalkozó magánszemély, aki a saját gazdaságában a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenységet folytat, és ennek igazolására őstermelői igazolvánnyal rendelkezik, ideértve az erre a célra létesített nyilvántartásban családi gazdálkodóként bejegyzett magánszemélyt és e magánszemélynek a családi gazdaságban nem foglalkoztatottként közreműködő családtagját is, mindegyikre vonatkozóan a 6. számú mellékletben felsorolt termékek előállítására irányuló tevékenysége(i)nek bevétele (jövedelme) tekintetében.
a) Saját gazdaság alatt a termelést ténylegesen végző magánszemély rendelkezési jogosultságát kell érteni az eszközei (ideértve a bérelt eszközöket is), a termelés szervezése és - a vetőmag-bértermelés, a bérnevelés, a bérhizlalás és a kihelyezett állat tartása esetének kivételével - a termelés eredményének felhasználása felett.
b) Őstermelői igazolvány az őstermelői tevékenységből származó bevételek nyilvántartására alkalmas, hitelesített, kormányrendelet által előírt eljárási rendben kiadott, illetve érvényesített igazolvány.
 
Illetékesség szempontjából:

A lakhelyen (székhelyen) kívül – ha ez eltérő  a termőföld szerinti település önkormányzati adóhivatalánál is bejelentési kötelezettsége van.
A Htv 52.§-a 31. pontja szerint telephely: a) az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye - függetlenül a használat jogcímétől -, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat, azzal, hogy a telephely kifejezés magában foglalja különösen a gyárat, az üzemet, a műhelyt, a raktárt, a bányát, a kőolaj- vagy földgázkutat, a vízkutat, a szélerőművet (szélkereket), az irodát, a fiókot, a képviseletet, a termőföldet, a hasznosított (bérbe vagy lízingbe adott) ingatlant, az ellenszolgáltatás fejében igénybe vehető közutat, vasúti pályát,
 
A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 5.§-a alapján: „Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek/amelynek a Htv. 39/C.§ (2) bekezdése szerint számított vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.” 
Az adómentesség mellett is van bevallás benyújtási vagy nyilatkozat tételi kötelezettség!
 
Amennyiben további kérdése van, forduljon munkatársainkhoz.
Telefon: 88/549-364, 360, 310
Személyesen ügyfélszolgálatunkon érdeklődhet:
Veszprém, Szabadság tér 15. Fsz.
                                               Hétfő:    7.30 – 16.00 h
                                               Szerda: 7.30 – 17.30 h
                                               Péntek: 7.30 – 12.00 h
 
Köszönjük, hogy tájékoztatónkat elolvasta és bejelentési kötelezettségét időben teljesíti.
 
Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal
Adóhivatala