Pályázat intézményvezetői állásra Nyomtatás
2020. szeptember 16. szerda, 10:05 Állásajánlatok

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján Veszprém Megyei Jogú Önkormányzata pályázatot hirdet a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség és a személyes gondoskodás nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások 1. pontja alapján kerül meghatározásra.

Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: 2021. január 1-jétől 2025. december 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Mikszáth Kálmán u. 13.

Az intézmény tevékenységi köre:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 64. § alapján a családsegítés szociális alapszolgáltatás, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény VI/B. fejezetében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 44/D. §-ban meghatározott alternatív napközbeni ellátás, továbbá az 51. §-ban meghatározott családok átmeneti otthona ellátáshoz kapcsolódó feladatok.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.

Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:

- felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,

- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,

- ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

- magyar állampolgárság,

- büntetlen előélet,

- cselekvőképesség,

- a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet I. Rész I. Alapellátások 1. pontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség,

- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- egészségügyi alkalmasság,

- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- legalább 5 éves vezetői gyakorlat,

- a szociális vagy gyermekjóléti alapellátások, szakellátások terén szerzett tapasztalat,

- szakvizsga.

Illetmény és egyéb juttatások:

A Kjt., valamint a Kjt-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

- motivációs levél

- fényképes szakmai életrajz

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

- iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)

- szakmai gyakorlat igazolása

- foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt

- a pályázó nyilatkozata, arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41-44. §-a és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 10/A. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezés és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai programja Veszprém város honlapján megjelentetésre kerülhet-e vagy sem (a nyilatkozat letölthető a www.veszprem.hu honlap Közérdekű adatok/Intézményvezetői pályázatok menüből)

- a pályázó nyilatkozata arról, hogy az Önkormányzat Közgyűlésén a zárt ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 02.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény vezetői pályázat” megjelöléssel Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája:
8200 Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a Közgyűlés dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2021. január 1-jétől tölthető be.