Pályázat intézményvezetői állásra Nyomtatás
2021. május 14. péntek, 11:41 Állásajánlatok

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), és a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa pályázatot hirdet a VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 3. számú melléklete alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: 2021. július 1-jétől 2026. június 30-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 10.

Az intézmény tevékenységi köre:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. §-ban foglaltak alapján étkeztetés, a 63. § alapján házi segítségnyújtás, a 65. § alapján jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a 65/F. § (1) bekezdés a) pontja alapján nappali ellátás, a 68. § (1)-(2) bekezdése alapján idősek otthona ellátás, a 80. § (1) és (3) bekezdése alapján időskorúak átmeneti ellátása.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

1.       Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.

2.       Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.

3.       Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:

- felelős az önállóan működő intézmény gazdálkodásáért,

- tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,

ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

magyar állampolgárság,

büntetlen előélet,

a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel, valamint vele szemben a 2d) és 2e) bekezdésben meghatározott kizáró okok nem állnak fenn,

cselekvőképesség

az SZCSM rendelet 3. sz. mellékletében előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség,

legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás vagy gyermekjóléti ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

szociális szakvizsga,

egészségügyi alkalmasság,

vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

legalább 10 éves vezetői gyakorlat,

a szociális alapszolgáltatások és szakellátások terén szerzett legalább 10 éves tapasztalat.

Illetmény és egyéb juttatások:

A Kjt. valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

motivációs levél,

fényképes szakmai önéletrajz,

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) hiteles másolata(i),

szakmai gyakorlat hitelt éremlő igazolása,

az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program,

foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás a pályázó egészségügyi alkalmasságáról,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén a Kjt. 41. § (2) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn vagy azt megszünteti,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy kinevezése és/vagy vezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének eleget tesz,

a pályázó nyilatkozata arról, hogy a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén a zárt ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 16.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 1 példányban, zárt borítékban, „VKTT Egyesített Szociális Intézmény intézményvezető” megjelöléssel a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása elnöke (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani és elektronikus levélben a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Közjóléti Irodájának irodavezetője Lehoczki Monika. Telefonszáma: +3688549235

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a Társulási Tanács dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2021. július 1-jétől tölthető be.