Óvodai beíratás időpontja Nyomtatás
2023. február 28. kedd, 11:49 Közérdekű hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottsága értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2023. augusztus 31-ig betölti, hogy a fenntartásában működő óvodákban:

 1. Az óvodai beiratás időpontja:

2023. április 25-én és 26-án (kedd, szerda) 8.0017.00 óra.

 1. A beíratás helye:
- Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23.
     Hársfa Tagóvoda 8200 Veszprém, Jutasi út 9.
- Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Csillag u. 24.
     Cholnoky J. ltp-i Tagóvoda 8200 Veszprém, Lóczy L. u. 26.
- Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Egry J. u. 55.
     Nárcisz Tagóvoda 8200 Veszprém, Csikász I. u. 13.
- Veszprémi Kastélykert Körzeti Óvoda 8412 Gyulafirátót Alsó-újsor 32.
     Ficánka Tagóvoda 8411 Kádárta, Kenderföld u. 47.
- Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Jutasi út 79/I.
     Kuckó Tagóvoda 8200 Veszprém, Jutasi út 79/II.
- Veszprémi Vadvirág Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Avar u. 7/A.
     Csillagvár Waldorf Tagóvoda 8200 Veszprém, Szent I. u. 12.
 1. Az óvodák felvételi körzete: Veszprém Megyei Jogú Város honlapján és Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Közjóléti Irodáján megtekinthető.

 1. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel gyermek. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (9) bekezdése alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.

Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, az óvodavezető jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 1. A német nemzetiségi nevelést biztosító óvoda: Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda

Ellátási területe: Veszprém város közigazgatási területe.

 1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,

- a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 1. A Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák ellátják a többi gyermekkel együtt nevelhető, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű gyermekeket.

 1. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2023. május 26-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.

 1. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, és a köznevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.

 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.