Pályázat vissza nem térítendő támogatásra Nyomtatás
2021. március 01. hétfő, 08:25 Pályázatok

Veszprém Város Helyi Vállalkozásokat Támogató Közalapítványa 1. alkalommal pályázatot hirdet vissza nem térítendő támogatás elnyerésére

Az intézkedés célja az, hogy a tevékenységükben a veszélyhelyzet idején alkalmazandó jogszabályban előírt védelmi intézkedések miatt, vagy annak következtében tevékenységükben korlátozott Veszprémben tevékenységet végző gazdasági szereplők támogatáshoz jussanak.

Támogatás igényelhető:

-  Meglévő alkalmazotti létszám megtartására (A. kategória)
-  Működési költségekhez történő hozzájárulásra (B. kategória)
-  Eszközberuházásra vagy felújításra (C. kategória)
-  Újraindulási kiadásokhoz történő hozzájárulásra (D. kategória)

A támogatás egyszerre több kategóriában is igényelhető, egy pályázó azonban maximum 300.000,- Ft összegű támogatásban részesülhet, tekintet nélkül arra, hogy hány üzletet/egységet üzemeltet.

A rendelkezésre álló keret a négy kategóriára vonatkozóan összesen 30.000.000 Ft.

Támogatást igényelhetnek:

Pályázat benyújtására jogosult azon magyarországi székhelyű jogi személy, egyéni vállalkozó, amely/aki bejelentés alapján vagy működési engedély birtokában

a) Veszprém közigazgatási területén lévő székhelyén, telephelyén, fióktelepén 2020. október 31. napján ténylegesen a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végzett, és ezt a tevékenységét – bele nem értve a vonatkozó jogszabályi korlátozás miatti akadályoztatást – nem szüntette meg, és

b) Veszprém közigazgatási területén lévő székhelyén, telephelyén, fióktelepén a 2020. október 31. napján a vendéglátásban munkát végző foglalkoztatott munkavállalói létszám legalább 50%-át 2021. január 31. napján is foglalkoztatja („A” támogatási kategóriára vonatkozó további feltétel – Meglévő alkalmazotti létszám megtartása).

Azon veszprémi székhelyű illetve telephelyű vállalkozók, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, valamint külföldi részvétellel működő vállalkozások (a továbbiakban: pályázók), amelyek vállalkozásaikat Veszprém város közigazgatási területén valósítják meg, és a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) hatálya alá tartoznak. Ide kell érteni azokat a pályázókat is, akik nem rendelkeznek ugyan Veszprém város közigazgatási területén belül üzlethelyiséggel, de Veszprém városát érintő tevékenységi körükből kifolyólag (pl. rendezvényszervezés, mozgó vendéglátás, m. n. s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység) hátrányos helyzetbe kerültek a Kormányrendeletben kihirdetett korlátozások miatt.

A pályázatok elbírálásánál a Kuratórium vizsgálja a pályázó helyi adótartozását, és döntésénél figyelembe veszi.

A pályázatok elbírálásakor a Kuratórium a pályázóra vonatkozó körülményeket összességükben értékeli, vizsgálata nem csak a pályázat részeként benyújtott dokumentumokra korlátozódik.

Pályázat pénzügyi feltételei:

A / Meglévő alkalmazotti létszám megtartására

Cél: a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben szabályozott bértámogatás kiegészítése

Pályázni lehet: a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalók bérköltségeinek finanszírozására. A pályázó annyiszor 50.000 Ft támogatásra jogosult, ahány személyt foglalkoztat.

Megpályázható maximális összeg: 300.000,- Ft

„A” kategóriában benyújtható pályázat száma maximum 1 db

B / Működési költségekhez történő hozzájárulásra

Cél: a pályázók működési költségeihez fedezet nyújtása, a veszélyhelyzet miatt kialakult gazdasági terhek csökkentése (számlák teljesítési időpontja: 2020. november 1 – 2021. február 28.)

Pályázni lehet: minden, a pályázó tevékenységi körével összefüggő költség és kiadás finanszírozására (fűtés, világítás, víz- és csatornadíj, közös költség, bérleti díj, stb.)

Megpályázható maximális összeg: 300.000,- Ft

„B” kategóriában benyújtható pályázat száma maximum 1 db

C / Eszközberuházásra vagy felújításra

Cél: a veszélyhelyzet miatt kialakult gazdasági terhek csökkentése (számlák teljesítési időpontja: 2021. január 1 – 2021. február 28.)

Pályázni lehet: minden, a pályázó tevékenységi körével összefüggő beruházás, felújítás finanszírozására (gépbeszerzés, stb.)

Megpályázható maximális összeg: 300.000,- Ft

„C” kategóriában benyújtható pályázat száma maximum 1 db

D / Újraindulási kiadásokhoz történő hozzájárulásra

Cél: újranyitáshoz kapcsolódó alapanyag- illetve árubeszerzés költségeihez hozzájárulás, kárenyhítés, amennyiben a pályázat benyújtási határidejéig feloldásra kerülnek a korlátozások. (Számlák teljesítési időpontja: a korlátozások feloldásának kezdő napja és a pályázat benyújtására nyitva álló határidő utolsó napja közötti időpont)

Pályázni lehet: minden, a pályázó tevékenységi körével összefüggő költség és kiadás finanszírozására

Megpályázható maximális összeg: 300.000,- Ft

„D” kategóriában benyújtható pályázat száma maximum 1 db

Elsőbbséget élvez:

Az a pályázó, aki a kialakult nehéz helyzet ellenére megtartotta a munkaerőt.

Az a pályázó, aki proaktív gondolkodással a zárás alatt igyekezett áthidaló tevékenységet folytatni.

A pályázat melléklete:

A pályázati felhívás szerves része az 1. sz. melléklet (1. sz. melléklet vissza nem térítendő támogatáshoz 2021), amely letölthető itt az oldal alján

A pályázat elkészítéséhez az érdekképviseleti szervek segítséget nyújtanak /IPOSZ, KISOSZ, stb./.

A pályázathoz mellékelni kell:

a) jogi személy esetében az aláírási címpéldány, vagy aláírásminta másolatát,

b) a kereskedelmi hatósági igazolás másolatát a nyilvántartásba vételről, vagy a működési engedély másolatát telephelyenként,

c) a 2020. november hónapban az állami adó- és vámhatósághoz benyújtott 2020. október havi 2008A jelű, és a 2021. február hónapban az állami adó és vámhatósághoz benyújtott 2021. január havi 2108A jelű, „Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról” elnevezésű dokumentumok másolatát.

Pályázat benyújtható: 2021.03.01-től 2021.04.15-ig

az alábbi e-mail címen: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

További információ Bóka Bencétől kérhető:

e-mail:  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Telefon: +36-30/958-91-89

VII. A pályázat elbírálása:

a) A beérkező pályázatokat Veszprém Város Helyi Vállalkozásokat Támogató Közalapítvány Kuratóriuma értékeli, a pályázatokról dönt, döntéséről tájékoztat, határozatot hoz, és támogatási szerződést köt a nyertes pályázókkal.

b) A pályázatok a benyújtási határidő (2021.04.15.) letelte után kerülnek elbírálásra.

c) A támogatás a támogatási szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül kerül átutalásra a pályázatban megjelölt számlaszámra.

VIII. Adatkezelés

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú rendeletének (továbbiakban: „GDPR”) 13. cikkére, az adatkezelő az alábbi tájékoztatást nyújtja a pályázatban résztvevő személyek (a jelen pontban a továbbiakban: „pályázó”) számára:

 

Adatkezelő neve, elérhetőségei

 Veszprém Város Helyi Vállalkozókat Támogató Közalapítvány (nyilvántartási szám: 19-01-0000366, székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., adószám: 19266019-1-19, e-mail cím: [ Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. ])

 Kezelt személyes adatok

 Jogi személy pályázó kapcsolattartójának neve, e-mail címe

 Egyéni vállalkozó pályázó neve, székhelye, aláírása, működési engedélyen szereplő adatok, továbbá a pályázó közérdekből nyilvános adatai (2009. évi CXV. törvény 12. § (2) bekezdése)[1]

Adatkezelés jellege

A személyes adatok szolgáltatása szerződés kötésének előfeltétele. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén a pályázat nem bírálható el.

Adatkezelés célja

Pályázatok fogadása, feldolgozása, nyilvántartása, elbírálása, pályázók azonosítása

Adatkezelés jogalapja

Jogi személy pályázó kapcsolattartója vonatkozásában az adatkezelőnek a pályázat fogadásához, feldolgozásához, nyilvántartásához, elbírálásához, valamint a pályázók azonosításához fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Egyéni vállalkozó pályázó kapcsán az adatkezelés a pályázó és az adatkezelő közötti szerződés megkötését megelőzően a pályázó kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja).

Személyes adatok címzettje(i)

A pályázatok fogadásával, feldolgozásával, nyilvántartásával és adatkezelőnek történő továbbításával összefüggő adminisztrációs feladatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (székhely: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., törzskönyvi azonosítószám: 430003, adószám: 15430001-2-19), mint adatfeldolgozó végzi.

Személyes adatok tárolásának ideje

A pályázatokhoz kapcsolódó személyes adatokat az adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeli. A pályázatok elbírálását követően a nyertes pályázók adatait az adatkezelő az eredeti céltól eltérő, de azzal összefüggő célból (szerződés teljesítése) kezeli, míg a támogatást el nem nyert pályázók adatait megsemmisíti.

Pályázó jogai

Az egyéni vállalkozó pályázó, illetve a jogi személy pályázó kapcsolattartója kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint megilleti adathordozhatósághoz való jog. A jogi személy pályázó kapcsolattartója a fentiek mellett tiltakozhat a fenti személyes adatok kezelése ellen. Bővebben: GDPR 15-22. cikke.

Panasz benyújtásának joga

Amennyiben az egyéni vállalkozó pályázó, vagy a jogi személy pályázó kapcsolattartója kifogásolja az adatkezelést, jogosult panaszt benyújtani az alábbi felügyeleti hatósághoz:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. , URL: http://naih.hu)

1*Figyelemmel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH/2018/5233/4/V. ügyszámú állásfoglalására.

Veszprém, 2021. március 1.