Pályázat sport és élsport támogatására (2022-2.) Nyomtatás
2022. június 24. péntek, 05:48 Pályázatok

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a veszprémi sportszervezetek számára az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében Sport és Élsport előirányzatból elkülönített Pályázati Keretből nyújtandó támogatásra.

Pályázat célja

A pályázat a sportszervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.

A pályázat célja a veszprémi székhellyel vagy Veszprémben szakosztállyal rendelkező, sport tevékenységi körű egyesületek, utánpótlás nevelést végző alapítványok, sportvállalkozások, szakszövetségek, továbbá a köznevelési intézményekben működő iskolai diák sportkörök (a továbbiakban együtt: sportszervezet) támogatása.

A pályázaton előnyt élveznek azok az egyesületek, akik még nem részesültek pályázati támogatásban.

Pályázati összeg

A jelen pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg: 2 500 000,- Ft.

Pályázati kategóriák

1. Működési célú támogatás

Cél: a sportszervezetek 2022. évi működési kiadásaihoz való hozzájárulás.

A számlák teljesítési határideje: 2022. január 1.– 2022. december 31.

Pályázni lehet: minden, a sportszervezet tevékenységével összefüggő költség és kiadás részfinanszírozására.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat által ellátott sporttal kapcsolatos feladatokról szóló 35/2021. (X. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Spotrendelet) 21. § (2) bekezdése alapján működési kiadásnak csak az a költség, ráfordítás tekinthető, amely a sportszervezet létesítő okiratában meghatározott célok megvalósítását közvetlenül szolgálja.

Ha a pályázó hivatásos sportolót foglalkoztat, részére működési célú támogatás csak a Sportrendelet 17. §-ában meghatározottak szerint, csekély összegű támogatásként nyújtható.

Az 1. kategóriában benyújtható pályázat száma sportszervezetenként legfeljebb 1.

2. Sportrendezvény lebonyolítása

Cél: a sportszervezetek saját programjainak támogatása.

A sportrendezvény megvalósulása: 2022. január 1.– 2022. december 31.

A számlák teljesítési határideje: a rendezvényhez kapcsolódó számlák; legkorábban 2022. január 1.

Pályázni lehet: a sportszervezet gondozásában megvalósuló program költségeinek részfinanszírozására, (pl. tiszteletdíj, terembérlet, fogyóeszköz vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, papír-írószer, stb.)

Ha a pályázó által szervezett sportrendezvényen külföldi sportoló is részt vesz, részére a sportrendezvény lebonyolítására támogatás csak a Sportrendelet 17. §-ában meghatározottak szerint, csekély összegű támogatásként nyújtható.

A 2. kategóriában benyújtható pályázat száma sportszervezetenként legfeljebb 1.

3. Versenyen való részvétel támogatása

Cél: a sportszervezetek egyéni sportolóinak, illetve csapatainak olimpiai, világbajnoki és Európa-bajnoki vagy egyéb nemzetközi versenyre való felkészülésének és azokon való részvételének támogatása.

A sportverseny megvalósulása: 2022. január 1. – 2022. december 31.

A számlák teljesítési határideje: a sportversenyhez kapcsolódó számlák; legkorábban 2022. január 1.

Pályázni lehet: minden, a sportversennyel összefüggő költség és kiadás részfinanszírozására, (pl. edzőtábor, utazási költség, étkezés stb.)

Ha a pályázó hivatásos sportolót foglalkoztat, részére versenyen való részvételre támogatás csak a Sportrendelet 17. §-ában meghatározottak szerint, csekély összegű támogatásként nyújtható.

A 3. kategóriában benyújtható pályázat száma sportszervezetenként legfeljebb 1.

Pályázat benyújtására jogosult szervezetek

Pályázatot nyújthatnak be a veszprémi székhellyel vagy Veszprémben szakosztállyal rendelkező sportszervezetek.

A csekély összegű támogatásokra vonatkozó szabályok

A Sportrendelet 17. § szerint az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatás (a továbbiakban: támogatás) bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.

A támogatás a csekély összegű közszolgáltatási támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig (500 000 euró) halmozható. A támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az (1) bekezdésben meghatározott felső határig (200 000 euró) halmozható.

A támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.

A támogatottnak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. /Sportrendelet 1. számú melléklet: NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás esetén/

A támogatást nyújtó írásban tájékoztatja a támogatottat a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.

A pályázat benyújtásának módja

A pályázatokat kizárólag a pályázati kiírás 1. és 2. számú mellékletét képező pályázati űrlap kitöltésével, illetve az abban foglalt iránymutatások szerint lehet benyújtani.

Az 1. számú mellékletben foglalt Adatlap és Nyilatkozatok kitöltése minden pályázathoz szükséges.

A 2. számú mellékletben foglalt Adatlapok kitöltése a pályázati kategóriáknak megfelelően szükséges:

1. Kategória: 1. ADATLAP működési célú sporttámogatás igényléséhez

2. Kategória: 2. ADATLAP rendezvény célú sporttámogatás igényléséhez

3. Kategória: 3. ADATLAP olimpiai vagy más nemzetközi versenyen való részvétel támogatásának igényléséhez

Az űrlap nélkül beküldött pályázatokat az Önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázatokat 1 példányban nyomtatott úton kell benyújtani. Minden pályázatot külön űrlapon és külön zárt borítékban a Polgármesteri Hivatal (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) címére, a sportreferens részére kell eljuttatni.

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a személyesen behozott pályázatokat kizárólag a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (hétfőn, kedden és csütörtökön 7.30-tól 16.00 óráig, szerdán 7.30-tól 17.30 óráig, pénteken 7.30-tól 13.30 óráig).

A borítékra írják rá: „Sport és Élsport Pályázat 2022/2”.

Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján valamint letölthető itt az oldal alján.

A pályázat benyújtásának határideje

- A nyomtatott formában benyújtott pályázatokat 2022. július 25-ig lehet személyesen benyújtani vagy postázni (a postabélyegzőn szereplő dátum: 2022. július 25.)

- Az elektronikus formában benyújtott pályázatokat 2022. július 25. éjfélig lehet elküldeni.

Formai hibák

Formai hibásnak minősül a pályázat, amennyiben az alábbi hibákat tartalmazza:

- Kötelező nyilatkozatokat, adatlapokat nem nyújtja be, aláírás hiányzik. A tárgyévben kapott támogatásokról szóló kötelező nyilatkozatok nincsenek kitöltve (akár 0 Ft megjelölésével vagy kihúzással), vagy hiányosan van kitöltve.

- Meg nem jelölt pályázati kategória.

- A kategóriára vonatkozó maximálisan kérhető összeget meghaladja a támogatási kérelem.

- Bármely kötelező melléklet (pl. bírósági kivonat) hiánya, vagy a kiírásban és a pályázati űrlapon megadott kért határidőnél régebbi dokumentum (pl. 30 napnál régebbi bírósági kivonat)

- A rendezvény időpontja a kiírásban szerepeltetett programidőszakon részben vagy teljes egészében túlra esik, vagy nem tárgyévi működési költségekre benyújtott pályázat

- Költségvetési táblák hibás kitöltése; az eltérő végösszegek alapján ismeretlen teljes költségvetés.

- Hiányzó aláírás vagy aláírások (a "szervezet képviselője" és/vagy a „pályázat megvalósításáért felelős személy” résznél)

- A teljes költségbe beleszámított önkéntes munka értéke.

- Valamely kötelezően kitöltendő rész, táblázat hiányos vagy teljesen hiányzó kitöltése.

- Nem aktuális évi űrlapon benyújtott pályázat.

Hiánypótlás

Amennyiben a pályázó hiányosan nyújtja be pályázatát, a kiíró a pályázat ellenőrzését követő 3 munkanapon belül a pályázót hiánypótlásra szólítja fel.

A hiánypótlási felhívást a pályázó szervezet kapcsolattartásért felelős személyének e-mail címére elektronikus levél formájában küldi a kiíró.

A hiányzó dokumentum benyújtására a hiba jellegétől függően személyesen vagy e-mailben van lehetőség a sportreferensnél, vagy a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, a hiánypótlásra való felszólítást követő 3 munkanapon belül. A beadott pályázat módosítására a beadási határidőn túl nincs lehetőség.

A hiánypótlási határidőn túl formai hibásnak minősülő pályázatokat az Önkormányzat nem részesítheti támogatásban.

Nem minősül formai hibának a pályázati űrlap ki nem töltött és kitöltött állapota közötti oldaltörés, betűtípus változás, és egyéb szövegszerkesztésbeli eltérés, amennyiben a teljes szöveg (beleértve a sorrendet és a táblázatok meglétét sorok számától függetlenül) változatlan marad.

A pályázatok kezelése, elbírálása, a támogatás formája és igénybevétele

A pályázatok kezelése:

A pályázatokat a Polgármesteri Hivatal iktatja és archiválja. Az Önkormányzat a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott szervezetek, közösségek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokról 2022. szeptember 29-ig a Köznevelési, Ifjúsági, Civil és Sport Bizottság javaslatára a Közgyűlés dönt, amennyiben

a) a támogatás összege a 10 millió forintot meghaladja, vagy

b) a támogatandó sportszervezet alapítvány.

A pályázatokról átruházott hatáskörben a Köznevelési, Ifjúsági, Civil és Sport Bizottság dönt, amennyiben a támogatás összege a 10 millió forintot nem haladja meg.

A pályázati döntéseket a döntéshozó nem indokolja, illetve nem fogad el azokkal kapcsolatos panaszt.

A pályázat eredményéről írásban kapnak értesítést a pályázók, illetve a Veszprém.hu honlapon és a Veszprémi 7 Napban közlésre kerül a nyertes pályázók köre.

A pályázati támogatás formája, igénybevétele:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás. A nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt az Önkormányzat, amely feltétele a támogatás igénybevételének.

Pályázati támogatást előfinanszírozás keretében és kizárólag bankszámlára utalással teljesít az Önkormányzat.

A pályázatokkal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető

a Polgármesteri Hivatal munkatársánál, Orbán Éva sport referensnél
- a 88/549-217 telefonszámon vagy
- az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

Letölthető dokumentum:

 icon Pályázati adatlap sporttámogatáshoz (2022/2.) (175.5 kB)

 
Visza az oldal tetejére >>