Birtokvédelmi eljárás
 

Tájékoztató a birtokvédelmi kérelem benyújtásához

Birtokvédelmi kérelmet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a  továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 5:5. § (2)  bekezdésében foglaltak alapján a birtokos bárkivel szemben benyújthat, kivéve azt, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

A birtokvédelmi kérelmet benyújtó fél helyett törvényes képviselője, vagy az általa, vagy törvényes képviselője által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott cselekvőképes személy, továbbá a fél és képviselője együtt is eljárhat. Meghatalmazott személy eljárása esetén a kérelemhez az eredeti meghatalmazást, vagy annak hiteles másolatát kell csatolni.

 
A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósult, a vélelmezett birtoksértés elkövetését követő egy éven belül.
 
A kérelmet a letölthető formanyomtatványon, vagy az abban foglalt tartalommal kell benyújtani. Amennyiben a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott, a jegyző a kérelmet elutasítja.
 
A kérelem illetékköteles. Az eljárási illeték mértéke 3 000 Ft, amelyet illetékbélyegben a kérelmen kell leróni. Amennyiben a birtokvédelmet kérő az illetékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a jegyző a kérelmet elutasítja.
 
A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulásától számított három napon belül nyilatkozattétel céljából hivatalos iratként postai úton megküldi az ellenérdekű félnek, aki a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehet.
 
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valónak fogadja el. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tények tekintetében a jegyző nem folytat hivatalból bizonyítást. A jegyző a birtokvédelmi kérelem alapján tárgyalást nem tarthat, de a felek a bizonyítási eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. Tanúként viszont csak az hallgatható meg, aki a birtokvédelmi eljárással összefüggésben tanúvallomást kíván tenni, és akitől bizonyítékként értékelhető vallomás várható.
 
A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő /15 nap/ lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

Letölthető nyomtatvány:

icon Birtokvédelmi kérelem (47 kB)

 

 

 


 

    Acrobat Reader

    A dokumentumok megtekintéséhez 
    szüksége lesz az Adobe Acrobat
    Reader nevű programra, melynek