Közterület bontási kérelem, kapubejárók engedélyezése

A jegyző hatáskörébe utalt feladat az önkormányzatok tulajdonában lévő közutak kezelése, fenntartása.

Az közterületek, közutak felbontásához, annak területén, az alatt vagy felett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez, a közút területének egyéb, nem közlekedési célú elfoglalásához a kezelő hozzájárulása szükséges. A hozzájárulásban a közút kezelője feltételeket írhat elő.

Az ügyintéző belső szervezeti egysége

VMJV Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltetési Iroda, Üzemeltetési csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 7.30–16.00 óráig

Ügyintézők:

Kalincsák Szilvia;
Telefon: +36 88 549 100, mellék: #129
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Tóth Kornélia
Telefon: +36 88 549 100, mellék: #265
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Ügyfélszolgálat

VMJV Polgármesteri Hivatal

Városüzemeltetési Iroda, Üzemeltetési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 7.30-16.00 óráig

Igénybeveheti:
Természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság

Kérelem, a hozzájárulás kiadásának kezdeményezése
A hozzájárulás kiadása érdekében a közúti közlekedésről szóló
1988. évi I. törvény 36.§-ban valamint a közterületek használatáról szoló 56/2003 (XII.01) VMJV Önk. kr 12.§-ban meghatározottak szerinti kérelmet illetve dokumentációt kell benyújtani, amelyet iktatnak. Az erre kijelölt ügyintéző elvégzi a kérelem vizsgálatát, a tényállás tisztázását, az érintett társalosztályokkal egyeztet.

Kérelem benyújtásának módjai

- személyesen: Városüzemeltetési Iroda a fent megadott címen
- postai úton: a Városüzemeltetési Iroda Üzemeltetési Csoport fent megadott címére

elektronikus úton itt >> 

Kérelem kötelező tartalmi elemei

A közútkezelői hozzájárulás iránti kérelmét írásban kell előterjeszteni, melynek tartalmaznia kell:

- az építtető nevét, címét (gazdálkodó szervezet esetén: cégszerű aláírását) - kivitelező nevét, címét

- a kivitelező építésvezetőjének és a felbontott terület helyreállításáért felelős személyeknek a nevét, elérhetőségét

- a kérelem tárgyát és annak rövid leírását, a felbontásra kerülő terület adatai

- a munkakezdés időpontját, a munkavégzés időtartamát

- a bontás során keletkező törmelék várható elhelyezési helyét

A kérelem mellékletei

- létesítmény 1:500 méretarányú helyszínrajza

- az érintett ingatlanokra vonatkozó tulajdonosi hozzájárulás, megállapodás

- közműépítés esetén a közmű üzemeltetők által elfogadott műszaki tervek

- a közmű üzemeltetőkkel történt egyeztetésről készült jegyzőkönyvek

- 3 példányban az ideiglenes forgalomkorlátozási terv

- a keletkező zöldkár befizetésének igazolása

- eljárási díj

Az eljárás díja
Az eljárás eljárási díjköteles, melyet a
26/1997. (XII. 12.) KHVM rendelet melléklete alapján kell kiszámítani és megfizetni. A kérelem benyújtásával egy időben a befizetés tényét igazolni kell.

A díj megfizetése történhet:
- illetékbélyegben
- az ügyintézőtől kért csekk befizetésével,
- banki átutalással az OTP veszprémi fiókjának a 2. számú számlájára.

Hivatalból beszerzendő
A keletkező zöldkár mértékének megállapításához szükséges állásfoglalást adatok, iratok megkeresés útján a Polgármesteri Hivatal Útkezelői és Közmű üzemeltetési Csoportja szerzi be. A zöldterület fenntartójához intézett megkereséshez csatolni kell a hozzájárulás megadásához szükséges mellékleteket, terveket.

Hiánypótlás
Ha a kérelem elbírálása érdemi döntést megalapozó dokumentumok hiánya miatt nem lehetséges, hiánypótlásra van szükség. Ez esetben a kijelölt ügyintéző – a kérelem beérkezését követő 8 napon belül – az ügyfelet szóban, vagy írásban, vagy elektronikus úton tájékoztatja és felhívja a hiányok pótlására, határidő kitűzésével.

Ügyintézési határidő
Az ügyintézési határidő 21 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít bele a hiánypótlási felhívás kiküldéséről a teljesítéségi eltelt idő.

Helyszíni szemle
Jogszabályban meghatározott esetekben, vagy amennyiben az ügy körülményeinek tisztázása érdekében közútkezelő indokoltnak tarja helyszíni szemlére kerül sor. Az érintettek értesítést kapnak a helyszíni szemle időpontjáról. A helyszíni szemle lefolytatása során jegyzőkönyv készül.

Jogorvoslati eljárás

Fellebbezés benyújtására jogosultak
Az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben a közlekedési hatósághoz fordulhat, amely az igénybevételt engedélyezheti, illetőleg a feltételeket módosíthatja. Ha a közút nem közlekedési célú igénybevétele valamely hatóság engedélyéhez kötött építmény elhelyezése céljára szükséges, a közút nem közlekedési célú igénybevételéről is - a közút kezelőjének hozzájárulásával - az építési (létesítési) engedélyezési eljárásban kell határozni. Amennyiben az igénybevételt kérő a hozzájárulás megtagadását vagy a hozzájárulásban előírt feltételeket sérelmesnek tartja, az engedélyező hatóság a közút igénybevételéről a közlekedési hatóság szakhatósági nyilatkozata alapján dönt.

Fellebbezés benyújtása
A hozzájárulás megtagadása miatt vagy a megállapított feltételekkel szemben az építési munkák megkezdése előtt a Nemzeti Közlekedési Hatóság Veszprém Megyei Kirendeltség (cím: 8200 Veszprém, Kistó u. 1.) észrevétellel lehet élni

Fellebbezés benyújtásának módja
Személyesen: Nemzeti Közlekedési Hatóság Veszprém Megyei Kirendeltség Közúti Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1
Postai úton: Nemzeti Közlekedési Hatóság Veszprém Megyei Kirendeltség Közúti Osztály 8200 Veszprém, Kistó u. 1 .

Fellebbezés kötelező tartalmi elemei
Az észrevételben meg kell jelöli azt az okot, amelyre tekintettel a jogorvoslatot kérő a döntést sérelmesnek tartja.


Alkalmazott jogszabályok

- 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről

- 1/1975. (II.05.) KPM – BM számú együttes rendelet (KRESZ) a közúti közlekedés szabályáról

- 20/1984. (XII.21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról, és a közúti jelzések elhelyezéséről

- 24/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról, és a fás szárú növények védelméről 

9/2022. (III.24.) önkormányzati rendelet a helyi közutak kezeléséről (359.62 kB)

- 26/2021. (VI.28.) ITM rendelet az útügy igazgatásról

 

Letölthető nyomtatványok:

icon Kérelem közterület bontáshoz (192 kB)

icon Kérelem közterület használati engedély kiadására (küldhető) (140.74 kB)

icon Kérelem közterület használati engedély kiadására (írható) (137.5 kB)