Ugrás a fő tartalomhoz

Birtokvédelmi eljárás

Tájékoztató a birtokvédelmi kérelem benyújtásához

Ha a birtokost birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom), birtokvédelem illeti meg. A birtokos a jegyzőtől 1 éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A jegyzői birtokvédelmi eljárás illetékmentes.

A birtokos bárkivel szemben benyújthatja a kérelmet, kivéve azt, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg. A birtokvédelmi kérelmet benyújtó fél helyett törvényes képviselője, vagy az általa, vagy törvényes képviselője által teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott cselekvőképes személy, továbbá a fél és képviselője együtt is eljárhat. Meghatalmazott személy eljárása esetén a kérelemhez az eredeti meghatalmazást, vagy annak hiteles másolatát csatolni kell.

A birtokvédelmi kérelmet annál a jegyzőnél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósult. A kérelemhez csatolni kell a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat. A papíralapon előterjesztett kérelmet és annak mellékleteit eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány ellenérdekű fél szerepel a kérelemben.

A kötelező tartalmi elemeket nem, vagy hiányosan tartalmazó kérelmet a jegyző elutasítja.

A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat az eljárás megindulásától számított három napon belül nyilatkozattétel céljából hivatalos iratként postai úton vagy elektronikusan megküldi az ellenérdekű félnek, aki a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban, vagy szóban nyilatkozatot tehet.

A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényeket annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében áll, hogy azokat a jegyző valósnak fogadja el. A birtokvita eldöntéséhez szükséges tények tekintetében a jegyző nem folytat hivatalból bizonyítást. A jegyző a birtokvédelmi kérelem alapján tárgyalást nem tarthat, de a felek a bizonyítási eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tehetnek. Tanúként viszont csak az hallgatható meg, aki a birtokvédelmi eljárással összefüggésben tanúvallomást kíván tenni, és akitől bizonyítékként értékelhető vallomás várható.

A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát. A jegyző a felek által előterjesztett, valamint a bizonyítási eljárás során megismert bizonyítékokat szabadon mérlegeli.

Az eljárási határidő a kérelem jegyzőhöz történő megérkezését követő napon kezdődik. A birtokvédelmi eljárást a jegyző tizenöt napon belül – tolmács kirendelése esetén 30 napon belül – folytatja le.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton nincs helye jogorvoslatnak. A jegyző határozatát sérelmesnek tartó fél a másik fél ellen a határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül nyújthat be keresetet. Az eljáró bíróság a Veszprémi Járásbíróság.

Vonatkozó jogszabályok:


Letölthető nyomtatvány:

Birtokvédelmi kérelem