Ugrás a fő tartalomhoz

Stratégiák, programok

A stratégia jövőképe a fenntartható városfejlesztési stratégiából ered, azaz fő célja, hogy Veszprém 2030-ra „a harmónia, a magas életminőség és az erős közösségek városa legyen, páratlan egységét kínálva a kiegyensúlyozott, békés és szabad élet minden feltételének”. Az ennek eléréséhez javasolt beavatkozások öt fejlesztési cél köré csoportosulnak: ezek a humán közszolgáltatásokra, a városigazgatásra, a köztérhasználat és mobilitás témájára, az energiahatékony és klímatudatos városműködésre, valamint a város kulturális és turisztikai kínálatára összpontosítanak.

Letölthető dokumentum:

A magas hőmérsékletek elleni védekezés céljából az Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI) és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal – ÁNTSZ létrehoztak egy hőség-előrejelző rendszert, amelyet 2005-ben teszteltek és azóta is működtetnek. Magyarországon a hőhullám kifejezésre az OKI által használt definíció a leginkább elfogadott. Eszerint akkor illetünk egy, az átlagosnál melegebb periódust hőhullám kifejezéssel, ha „a napi átlaghőmérséklet legalább három egymást követő napon meghaladja a 25 C̊-ot”. A hőhullámok káros hatásainak csökkentése, illetve megelőzése érdekében került bevezetésre a három fokozatú hőségriasztás, amelynek fokozatai a hőmérsékleti küszöbérték meghaladásának szintjeitől és az előre jelzett időtartamtól függ.

A terv célja, rendeltetése

A hőhullámok gyakori előfordulása indokolja, hogy egységes szakmai elvek mentén kerüljön sor a hőség során alkalmazandó intézkedések megfogalmazására és végrehajtására mind a hőhullámok bekövetkezésére történő előzetes figyelmeztetés (prevenció), mind a kialakult helyzet hatékony és komplex kezelése terén. A hőség-időszakok elleni védekezés megszervezése azért is kiemelten szükséges, mert az egészségügyi, a szociális, valamint az egyes oktatási intézményekben nagyszámú érzékeny (sérülékeny) csoport és személy tartózkodik huzamos ideig vagy állandó jelleggel.

A teljes dokumentum letölthető:

A dokumentum két fő fejezetre tagozódik: egy helyzetértékelési részre és egy célrendszert, illetve javaslatokat tartalmazó részre. A helyzetértékelési rész térségi szinten tárja fel a városban és környékén végbemenő demográfiai és lakáspiaci folyamatokat. Ennek keretében részletesen elemzi a lakáskeresletet és lakáskínálatot befolyásoló legfontosabb tényezőket, áttekintést ad a helyi lakhatási támogatások rendszeréről, áttekinti az önkormányzati lakásgazdálkodás jelenlegi kereteit, és összefoglalja a lakhatással kapcsolatos legfontosabb problémákat.

Letölthető dokumentum:

VMJV önkormányzata, polgármesteri hivatala és a “VKSZ“ Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt. (VKSZ) évtizedek óta összehangoltan, a lehetőségeket kihasználva
biztosítja a jó környezeti állapotot.

Előre láthatóan a klímaváltozás miatt Veszprém város területén a jövő legnagyobb
kihívása a villámárvizek és a csapadékhiány kettősége lesz. E mellett fokozott figyelmet
kell fordítani vízbázisainkra, melyek országos viszonylatban is kiemelten érzékenyek. A
vízgazdálkodásban várható változásra már most el kell kezdeni készülni.

Letölthető dokumentum:

A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció a településen élő szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében készült dokumentum. A jogszabályi előírásoknak megfelelően figyelembe veszi a lakosságszám, a korösszetétel és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások iránti igény változásait. Felméri az ellátási kötelezettség teljesítésének helyzetét, ütemtervet tartalmaz azok biztosításához, kitér az együttműködés lehetőségeire.

Az egyes ellátotti csoportok sajátosságaihoz kapcsolódóan számba veszi a speciális ellátási formák szükségességét, a megye területén működő szolgáltatási rendszer struktúráját és legfontosabb jellemzőt, szem előtt tartva az igénybevételi mutatók alakulását, a várakozók számát és legfontosabb szociális jellemzőiket. Fentiek alapján kijelöli az intézményrendszer korszerűsítésének irányait.

Letölthető dokumentum:

Az új ifjúság stratégia Veszprém 2014-ben összeállított ifjúsági koncepciójának felülvizsgálata, mely egy 2022 őszén elvégzett kérdőíves felmérésre, valamint a helyben aktív ifjúságügyi szereplőkkel folytatott háttérbeszélgetésekre és a város meglévő stratégiáira alapozva gyűjtötte ki a célcsoport mindennapjait meghatározó problémákat. Jelentősen segítette a tervezést a stratégia készítésével párhuzamosan zajló, Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által koordinált Hangadó – Veszprémi Ifjúsági Koncepciójának megújítása című Erasmus+ ifjúsági részvételi projekt. A fiatalok által „ReYouth Veszprém” névre keresztelt projektben partnerszervezetek közreműködésével, a város és környéke fiataljainak változatos alcsoportjait megszólítva, Veszprém Város Ifjúsági Kerekasztala bevonásával nyílt mód problémafelvetések és megoldási javaslatok gyűjtésére, több mint 250 fiatal és több mint 60 döntéshozó, ifjúságügyben érintett szakember bevonásával, akiknek teljes részvételi száma meghaladta az 575 főt.

Letölthető dokumentum:

Jövőkép

2030-ra Veszprém a harmónia, a magas életminőség és az erős közösségek városa lesz. Különféle életmódok, különféle életvitelek mind megtalálhatják a maguk közegét, közösen élhetik meg a veszprémiség szépségét és mindazon jó dolgok egyedi és különleges kombinációját, amit csak Veszprém és régiója tud megadni.

Környezetével, a Bakonnyal és a Balatonnal kiegészülve páratlan egységét kínálja a kiegyensúlyozott, békés és szabad élet minden feltételének. Van, ami mindehhez már adott; van, ami mostanában alakul; és van, ami még előttünk áll feladatként.

Az elkövetkező oldalakon áttekintjük, hol tart most Veszprém, milyen lehetőségek előtt áll és mit kell tennie azért, hogy az előző sorokban foglalt vízió meg is valósulhasson 2030-ra.

Veszprem 2030

Letölthető dokumentum:

A városi drogstratégia elsődleges célja, hogy a tendenciák, az igények és lehetőségek tudatában az önkormányzat és a drogügyekben érintett intézmények, szervezetek szándékait rögzítse egy-egy területen az ellátandó feladatok, tevékenységek fenntartására, fejlesztésére vagy megteremtésére.

A lakosság érzékenyítése esélyteremtés arra, hogy minél nagyobb számban váljanak képessé produktív, egészségtudatos életstílus kialakítására és a drogok visszautasítására, különös hangsúlyt helyezve ebben a fiatalabb korosztályokra.

Segíteni a drogokkal kapcsolatba kerülő és a drogproblémákkal küzdő egyéneket és családokat, csökkenteni a drogokhoz való hozzáférés lehetőségét. A legális és illegális szerek kipróbálási arányának növekedését meggátolni, a gyógykezelésbe, terápiába, ártalomcsökkentő programokba bevontak arányát növelni.

A stratégia online elérhetősége itt >>

Letölthető dokumentum:

Veszprém fenntartható városi mobilitási terve (SUMP) 2017-ben készült el, komplex és teljesértékű tervnek tekinthető, amelyet jelen dokumentum felülvizsgál, aktualizál.

Nem készült tehát önálló mobilitási terv, csak a korábbi dokumentum óta eltelt 5 év során bekövetkezett változások hatására indukált átdolgozások történtek meg.

Letölthető dokumentumok:

A legfontosabb cél hosszú távon fenntarthatóan olyan társadalmi, gazdasági környezet kialakítása, amelyben az idősödő és az idős emberek minél tovább meg tudják őrizni aktivitásukat, társadalmi részvételüket. Olyan szemlélet kialakítása, amellyel növelhető az időskor presztízse, az idősek iránti szolidaritás, amikor megőrizhetik emberi méltóságukat, önállóságukat, autonómiájukat.

A stratégia segítse elő, „hogy létrejöjjön a minden korosztály számára élhető, magas kohézióval bíró társadalom, hogy biztosítottak legyenek az idősek számára is nyitott lehetőségek a részvételre, az önmegvalósításra és a védelemre.”

Letölthető dokumentum:

Az Akcióterv célja, hogy Veszprém MJV közelebb kerüljön a dekarbonizációs célhoz, ellenállóbb legyen a klímaváltozással szemben, illetve a város polgárai hozzáférjenek a biztonságos, fenntartható és megfizethető energiához.

Ennek érdekében az Akció-terv feltárja a település területéhez kötődő CO2-kibocsátás mértékét és forrásait, hogy a helyi adottságok figyelembe vételével olyan energiahatékonysági és megújuló ener-giaforrásokat felhasználó megoldásokat mutasson be, valamint javasoljon, amelyekkel az önkormányzat elérheti 2020-ig a legalább 20%-os, és 2030-ig a legalább 40%-os CO2-kibocsátás csökkentési célt.

Letölthető dokumentum:

Veszprém város gazdasági programját meghatározza a megyeszékhely státusz, az egyre erősödő gazdasági szféra, a Pannon Egyetem jelenléte és a történelmi egyházakkal, valamint a helyi közösségek által létrehozott szervezetekkel való harmonikus együttműködés.

Mivel ezen alapvető társadalmi-gazdasági-környezeti tényezőkben nem állt be változás az elmúlt 5 évben, Veszprém átfogó célja változatlanul az Integrált Területfejlesztési Stratégiában (ITS) foglaltak szerint fogalmazódik meg azzal, hogy 2025-re is célul tűzzük ki, hogy városunk és szűkebb kapcsolatrendszere az ország és a Közép-Európai térség megkerülhetetlen innovációs, oktatási, kulturális és turisztikai központja legyen. Röviden ezt az átfogó célkitűzést az „Élhető Város” fogalommal jellemeztük.

A gazdasági program jelentősége, hogy az önkormányzat fejlesztési tevékenységének és beavatkozásainak rövid összefoglalása mentén megmutatja, hogy fenti átfogó célt az önkormányzat hogyan támogatja, és bontja le az egyes önkormányzati feladatcsoportokra és intézkedésekre nézve.

Letölthető dokumentum:

A Mikroline Mérnöki és Szolgáltató Kft. által készített 368/2020. munkaszámú megvalósíthatósági tanulmány.

Letölthető dokumentum:

Az elkészült kerékpárforgalmi hálózati terv feladata, hogy elsősorban Veszprém városát, másodsorban a város közvetlen környezetét érintően felmérje a kerékpáros közlekedés jelenlegi helyzetét.

A helyzetfelmérés tartalmazza a nem kerékpárosbarát, a kerékpáros közlekedést nehezítő vagy akadályoz tényezőket is.

A terv második feladata, hogy ezen tényezők megszüntetésére, fejlesztési lehetőségeire vázoljon fel megoldási alternatívákat.

Végül az alternatívák közül kiválasztja a legmegfelelőbb infrastrukturális és egyéb (szemléletformálási, szervezeti, finanszírozási) beavatkozásokat, megnevezi ezek lehetséges ütemezését és forrását.

Letölthető dokumentum:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Koncepciójának célja az önkormányzat közbiztonsági és bűnmegelőzési filozófiájának megfogalmazása, a konkrét helyzetelemzés alapján megvalósítandó rövid-, közép-, és hosszú távú célok és prioritások kijelölése, valamint a rendelkezésre álló eszközök és lehetőségek feltárásával a végrehajtás módjának meghatározása, az életminőséget javító közbiztonság megteremtése.

Letölthető dokumentum:

A város tartós növekedésének alapvető feltétele, hogy a közlekedési hálózat és a szolgáltatások fejlesztése révén, a vállalkozások megfelelően be legyenek csatlakoztatva a közlekedési és szállítási infrastruktúrákba, illetve a munkavállalók és a lakosság számára is racionálisabb, komfortosabb szolgáltatási lehetőségeket biztosítson.

A fejlesztésnek ezen felül a környezeti fenntarthatóságot is szolgálnia kell a belváros zaj- és porterhelésének csökkentésével, a közlekedési infrastruktúra racionalizálásával.

Ezen szempontok alapján készült el az önkormányzat megrendelésére az a tanulmány, mely a XXI. század igényeihez igazodva újragondolja a város teljes közösségi közlekedési hálózatát, forgalmi kialakítását, mobilitását.

Letölthető dokumentumok:

Veszprém Megyei Jogú Város 2015–2020. évekre szóló települési környezetvédelmi programjának célja a város környezeti állapotának és a város környezeti teljesítményének javítása, ezáltal egészséges lakókörnyezet biztosítása a város lakossága számára.

A program célrendszere a következő célokat foglalja magába:

 • Helyi környezetvédelmi problémák megoldása, életminőség javítása
 • Nagyobb léptékű környezetvédelmi problémák enyhítése
 • Fenntartható fejlődéshez való hozzájárulás
 • Szemléletváltás elősegítése
 • Értékvédelem.

Letölthető dokumentum:

Veszprém MJV Közgyűlése 2017. 04. 27-én  a 135/2017. (IV.27.) határozatában hagyta jóvá az Integrált Területi Programjának átfogó felülvizsgálatát, így az ITP 6.0 verzióját.

2014–2020-as európai uniós tervezési időszakra való felkészülésben fontos szerep jut a megfelelő módon előkészített és megalapozott területi terveknek. A területi tervek hozzájárulnak a 2014–2020-as uniós költségvetési időszakban a Közösségi Stratégiai Keret alá tartozó európai strukturális és beruházási alapokból finanszírozandó operatív programok tervezéséhez annak érdekében, hogy az uniós finanszírozású területi és ágazati operatív programokban megjelenhessenek a területi fejlesztési igények.

Letölthető dokumentum:

Az ifjúsági koncepció célja, hogy a jelen állapotának, igényeinek és lehetőségeinek tudatában az Önkormányzat szándékait meghatározza az ifjúsági szolgáltatások, az önkormányzat és partnerei által ellátandó feladatok funkcióinak és formáinak fenntartására illetve a hiányzó szolgáltatások megteremtésére. A koncepció az alapelvek, a szükségletek, a feladatok, a megoldási módozatok számbavétele, továbbá olyan döntéshozatali elvek, irányok meghatározása, amely megvalósulása során a meglévő ifjúsági értékek megőrizhetők, a hiányosságok pótolhatók és az ifjúságügy területén a plurális fejlődési tendenciák továbbra is biztosíthatók városunkban.

Letölthető dokumentum:

A Koncepció megújítás alatt ál a Hangadó – Veszprém Ifjúsági Koncepciójának megújítása című Erasmus+ ifjúsági részvételi projekt támogatásával – részletek itt >>

A településfejlesztési koncepció az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) szerint a városi közgyűlés által elfogadott dokumentum, amely Veszprém jövőbeni kialakítására vonatkozik. A koncepció

 • biztosítja a településfejlesztés összehangolt megvalósulását,
 • megalapozza a település rendezését,
 • rendszerbe foglalja a város közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket.

Letölthető dokumentum:

Az utóbbi évtizedekben számos új kultúraértelmezés született, amelyek elsősorban a gazdasági-technológiai változásokkal, illetve ennek nyomán a társadalmi mozgásokkal vannak összefüggésben.

E változásokra reagálva különböző kultúrpolitikai válaszok is születtek / születnek, amelyek a magyar kultúra stratégiai szintjén is megjelennek, ugyanakkor a kisvárosi lét hétköznapjaiban is éreztetik hatásukat.

Letölthető dokumentumok:

Az 1254/2012. (VII.19.) Korm. határozat rendelkezett a területfejlesztési politika megújításáról, megteremtve ezzel a fejlesztéspolitikai és területfejlesztési célok közvetlen összehangolását. Ennek keretében a településfejlesztési tervezés rendszere is megújult, így a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.  rendelet alapján a 2014-20 tervezési időszakra vonatkozóan minden megyei jogú város ún. Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) alakít ki és fogad el.

Az ITS tartalmazza a középtávú városfejlesztési célokat, az ezekhez vezető tervezett fejlesztési beavatkozásokat, azok akcióterületeivel és várható eredményeikkel.

Letölthető dokumentumok:

Az ITS-hez kapcsolódó tanulmányok:

A sportkoncepcióban megfogalmazott célok:

 • a város sportéletében a versenysport pozíciójának megerősítése
 • a szabadidős sport lehetőségeinek bővítése
 • az iskolai keretek között folyó diáksport feltételeinek javítása
 • a lakosság egészségi állapotának javulása
 • a társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári magatartás erősödése
 • a természeti értékek és erőforrások megőrzése.

Letölthető dokumentum:

Veszprém város marketingstratégiájának a három fő stratégiai területe a gazdaság, a kultúra és a turizmus, amely területeken olyan célcsoportokat jelölünk ki, akikkel hosszú távú partneri kapcsolatot kíván kiépíteni az önkormányzat a várostermék értékkínálata mentén (rendezvények, infrastrukturális fejlesztések, közszolgáltatások, felsőoktatás stb.). A marketing feladata ezen várostermékek pozícionálása a célcsoport értékrendjében, úgy, hogy az megelőzze a versenytársak ajánlatát.

Letölthető dokumentum:

Veszprém Megyei Jogú Város, mint nagyközösség – eltérő mértékben, de – felelős a közigazgatási területén, közvetlen környezetében, a régióban, a nemzet szinten hozott döntésekért, az ott élő emberek életkörülményeinek fenntartásáért. Ezen felelősségét elismerve döntött arról, hogy hosszú távú stratégiát készít, amelyben megjeleníti klímapolitikáját. Mivel a klímaváltozás elsődleges okozója az üvegházhatású gázok kibocsátása, így legfontosabb szempontként ezek csökkentését szeretné elérni. Az üvegházhatású gázkibocsátás első számú forrása az energiatermelés és felhasználás.

Veszprém, az európai klímasztár és ökovárosbeszámoló a díjátadóról >>

Letölthető dokumentum:

Letölthető melléklet:

Az elmúlt két évtizedben egyre élesebbé váló városversenyben Veszprém pozícióit erősíteni szükséges, és az európai térben értelmezhető módon a Dunántúl egyik dinamikusan fejlődő városává kívánjuk tenni.

A városban szükség van a befektetések vállalkozó barátabb környezetének megteremtésére, az élhetőség javítását is szolgáló kapcsolódó–és háttérszolgáltatások ösztönzésére, melyekre a város különös figyelmet és hangsúlyt helyez, hogy egy még vonzóbb befektetési és vállalkozási infrastruktúra jöhessen létre.

Letölthető dokumentum:

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 elején megbízta az ADITUS Tanácsadó Zrt-t, hogy készítse el a Veszprém Integrált Városfejlesztési Stratégiáját és Előzetes Akcióterületi Tervét. Az ADITUS Zrt, a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. az EX ANTE Tanácsadó Iroda bevonásával látta el a feladatot.

Az IVS a településfejlesztési koncepció és a konkrét fejlesztésekről szóló megvalósíthatósági tanulmányok közt elhelyezkedve jelöli ki a város fejlesztési irányait, területeit egy minden lényeges szempontra vonatkozó helyzetelemzésre alapozva.

AZ IVS az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiadott Városfejlesztési Kézikönyv ajánlásai szerint készült.

Letölthető dokumentum:

A Civil Koncepció célja az önkormányzat és a civil szervezetek kapcsolatának szabályozása. A kapcsolat jellemzője a kölcsönösség és a sokszínű együttműködés. Az önkormányzat a koncepció elfogadásával teret biztosít a civil öntevékenység számára, hozzájárul a demokrácia fejlődéséhez, és ugyanakkor a szolgáltatások területén alternatívát kínál.

A Civil Koncepció az alábbiak megvalósulását segíti elő:

 • megteremti az együttműködés garanciáit
 • figyelembe veszi a civil szerveződések sokszínűségét, lehetőséget teremt a civil kurázsi kiaknázására
 • tisztázza és szélesíti az együttműködés lehetőségeit az önkormányzat és a civil szervezetek között
 • ösztönzi a civil-civil együttműködést is.

Letölthető dokumentumok:

Ugrás az oldal tetejére >>