Ugrás a fő tartalomhoz

Talajvízkút fennmaradási/üzemeltetési engedélyezési eljárás

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján, ha a kút(ból)

– nem esik vízbázis védőterületére, védőidomára
– kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel
– kitermelt vízmennyiség nem haladja meg az 500 m3/év értéket
– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van
– magánszemélyek háztartási vízigényét, vagy ivóvízigényét szolgálja ki
– nem gazdasági célú a vízkivétel

a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges a kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez.

Ha a fent leírt bármely feltétel nem teljesül, akkor az eljárásra hatáskörrel a területi vízügyi hatóság (Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8050 Székesfehérvár, Pf. 947.) rendelkezik.

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjének illetékessége Veszprém város és Eplény község közigazgatási területére terjed ki.

Veszprém Megyei Jogú Város közigazgatási teljes területe – beleértve Kádárta városrészt és Gyulafirátót egyes településrészeit is – vízbázis védőterületen fekszik. A kút pontos ingatlannyilvántartási adatai ismeretében dönthető csak el, hogy mely hatóság rendelkezik hatáskörrel.

A kút létesítése, üzemeltetése, fennmaradása engedélyezésének további feltétele a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Meglévő fúrt, vagy ásott kút csak érvényes üzemeltetési/fennmaradási engedély birtokában üzemeltethető!

Aki a meglévő, de üzemeltetési/fennmaradási engedéllyel nem rendelkező kút fennmaradását 2023. december 31-ig a hatóságnál kérelmezi, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól!

Az ügyet intéző iroda:

VMJV Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Iroda
Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B. I. emelet 7.

Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda: 07.30 – 16.00 óráig.

Felvilágosítás kérhető: személyesen, vagy telefonon 

Telefon: +36-88/549-100, mellék: 231 vagy 260

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +36 88/549-100  vagy  +36 88/549-210, mellék:  152 vagy 230 vagy 336

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Ügyintézés kezdeményezhető: személyesen, postai úton, vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül.

Az eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

A kérelem tartalmi és formai elemeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet tartalmazza.

A kutak létesítésének, üzemeltetésének műszaki követelményei a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII.23.) KvVM rendeletben találhatók.

Az engedélyezési műszaki tervdokumentációt olyan személy vagy szervezet készítheti, aki megfelel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.


Letölthető nyomtatvány: