Ugrás a fő tartalomhoz

Üzletszerű ingatlanközvetítői, vagy ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői tevékenység bejelentése

A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól szóló 499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján.

Az ügyet intéző iroda:

VMJV Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Iroda
Hatósági és Ügyfélszolgálati Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9/B. I. emelet 7. 

Ügyfélfogadás:
hétfő, szerda: 07.30 – 16.00 óráig.

Ügyintézés kezdeményezhető: Személyesen, postai, vagy elektronikus úton.

Telefon: +36-88-549-100, mellék: #185 vagy  #229

Felvilágosítás kérhető: személyesen vagy telefonon

Ügyfélszolgálat:

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.
Telefon: +36 88/549-100  vagy  +36 88/549-210, mellék:  #152 vagy #230 vagy #336

Ügyfélfogadás:
hétfő – csütörtök: 07.30 – 16.00 óráig
péntek: 07.30 – 13.30 óráig.

Az eljárás illetékmentes.

A kérelemhez, bejelentéshez csatolandó iratok:

1./ A szolgáltató természetes személy szakképesítését tanúsító bizonyítványának hiteles másolata, amennyiben a szolgáltató nyilatkozik arról, hogy a másolat az eredetivel mindenben megegyezik.

2./ A szolgáltató természetes személy munkáltatója, vagy foglalkoztatója cégszerű aláírásával ellátott, 30 napnál nem régebbi igazolás.

3./ A szolgáltató természetes személyt foglalkoztató gazdálkodó szervezet, vagy a gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató 90 napnál nem régebbi cégkivonata.

4./ A köztartozás-mentességet igazoló, a bejelentő lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes önkormányzati adóhatóság, valamint − ha a bejelentő a kérelem benyújtásának időpontjában nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban – a nemzeti adóhatóság által 30 napnál nem régebben kiállított közokirat.

5./ Gazdálkodó szervezet, mint szolgáltató azon személyesen közreműködő tagjának, vagy alkalmazottjának, vagy – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan – foglalkoztatottjának a szolgáltatási tevékenységre jogosító igazolást kiadó határozat másolata, kivéve, ha a határozatot VMJV Jegyzője hozta meg.

6./ Természetes személy esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint azon tény igazolására, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

7./ Gazdálkodó szervezet szolgáltató vezető tisztségviselője, tagja, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) szerinti tényleges tulajdonosa esetében hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet, valamint azon tény igazolására, hogy a szolgáltató nem áll a bejelentés tárgyát képező szolgáltatási tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

8./ Gazdálkodó szervezet szolgáltató vezető tisztségviselője, tagja, illetve a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa esetében azon tény igazolása, hogy a bejelentést megelőző 5 éven belül a nyilvántartásból természetes személyként nem törölték, továbbá olyan gazdálkodó szervezet, amelynek vezető tisztségviselője, tagja vagy a Pmt. szerinti tényleges tulajdonosa volt, nem került törlésre az alábbi okokból:

a) ilyen tevékenység gyakorlásától eltiltó jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll
b) a gazdálkodó szervezet szolgáltató ellen a bíróság felszámolási vagy kényszertörlési eljárást rendelt el
c) egyéb jogszabály alapján a tevékenységét nem végezheti.


Letölthető nyomtatvány: