Ugrás a fő tartalomhoz

IV/1. Partnerségi egyeztetés szabályai

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlés a 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet (továbbiakban Korm. Rendelet) partnerségi egyeztetésre vonatkozó előírásai alapján – a teljes körű nyilvánosság biztosításnak figyelembevételével – Veszprém Város településfejlesztési koncepcióját, integrált településfejlesztési stratégiáját, a településrendezési eszközöket, a településképi arculati kézikönyvet és településképi rendeletét érintő partnerségi egyeztetés szabályairól az alábbiak szerint rendelkezik:

A Közgyűlés – a Korm. Rendelet 28. § (2) bekezdésének értelmében – az előzetes tájékoztatási és véleményezési szakaszban a partnerségi egyeztetésbe bevonja a város teljes lakosságát, a területén működő érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket.

I. A partnerek tájékoztatásának módja, eszközei

1.   A partnerek tájékoztatása az alábbi módokon és eszközökkel történik:

a)   a partnerek tájékoztatást a Polgármester és a Főépítészi Önálló Csoport munkatársai koordinálják,

b)   a helyi újságban, városi honlapon és médiában felhívást tesznek közzé a településfejlesztési koncepció tervezetének, az előzetes tájékoztatási- és véleményezési dokumentációk elérhetőségével, megismerésével és a jogszabályban meghatározott véleményezési határidővel kapcsolatos információkról,

c)   gondoskodnak a dokumentációk digitális formában történő megjelenítéséről – mérettől függően – a városi honlapon, vagy külön linkről elérhetően,

d)   a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán, vagy aulájában 1 példány papíralapú dokumentációt kifüggesztenek,

e)   ügyfélfogadási időben az érdeklődőket tájékoztatják, kérdéseikre válaszolnak,

f)    a véleményezési dokumentáció készítésnek első szakaszában az érintett szakmai kamaráknak a dokumentáció munkaközi anyagának előzetes véleményezésre megküldik és a tervezők részvételével szakmai konzultációt biztosítanak számukra,

g)   az előzetes és munkaközi szakaszban gondoskodnak lakossági fórum összehívásáról és lebonyolításáról.

2. Adott véleményezési eljárás során a partnerek minimális tájékoztatási formáját a határozat függeléke tartalmazza.

3.   Az előzetes és a munkaközi szakaszban meghozandó önkormányzati döntés előtt a partnereket legalább 8 nappal korábban tájékoztatni szükséges.

4.   A partnerek a határozat 1. melléklete szerinti adatlap felhasználásával, a tájékoztatóban meghatározott határidőn belül tehetnek észrevételt, javaslatot, nyilváníthatnak véleményt a településfejlesztési koncepciót, integrált településfejlesztési stratégiát, a településrendezési eszközöket, az arculati kézikönyvet és a településképi rendeletet érintően. Az adatlapot a város honlapján elérhetővé kell tenni, illetve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Főépítészi Önálló Csoportjánál átvehető személyesen.

5. Lakossági fórum esetén:

a)   annak tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző 8 nappal korábban a helyben szokásos módon közzétett lakossági hirdetmény útján kell értesítést közzétenni, illetve az elkészült tervezetet a hirdetőfelületen, helyi lapban, honlapon meg kell jeleníteni.

b)   A lakossági fórumról készült emlékeztetőben írásban rögzíteni kell a javaslatokat és észrevételeket.

c)   Az észrevételeket, javaslatokat a lakossági fórumon szóban, illetve a lakossági fórumtól számított 8 napon belül  a partnerségi adatlap papír alapon vagy elektronikusan történő benyújtásával tehetik meg az önkormányzati hirdetményben megjelölt címre.

6.   Amennyiben nincs lakossági fórum, a partnerek az észrevételeket, javaslatokat az 1. b)-d) pont szerinti hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül a partnerségi adatlap írásban, papír alapon vagy elektronikusan történő benyújtásával tehetik meg az önkormányzati hirdetményben megjelölt címre.

II. A javaslatok, vélemények megadásának módja és határideje, nyilvántartásának rendje

1.   A felhívásban megadott postai címre írásban, valamint az e-mail címre digitális formában beérkezett véleményeket, javaslatokat, lakossági fórum(ok)ról készült feljegyzéseket, jegyzőkönyveket a Főépítészi Csoport munkatársai gyűjtik

2.   egy iktatott, papíralapú példányt a központi irattári anyagban, egy másolatot a csoport irattári anyagában helyeznek el

3.   minden iratról szkennelt, digitális másolatot készítenek, amelyet a központi szerver erre a célra kijelölt könyvtárában tárolnak

4.   a szaktervezőknek szakmai véleményezésre az észrevételeket digitális formában továbbítják

5.   az egyes önálló dokumentációval kapcsolatos vélemények, javaslatok beérkezésének idejéről, rövid tartalmáról és egyéb adatairól – a szaktervezők bevonásával – táblázatos nyilvántartást vezetnek.

III. Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

1.   A Főépítészi Önálló Csoport munkatársai a szaktervezők közreműködésével a beérkezett javaslatokat, véleményeket kiértékelik és indoklással alátámasztott szakmai ajánlást fogalmaznak meg a Közgyűlés felé, az elfogadásukkal, vagy el nem fogadásukkal kapcsolatban,

2.   az indoklással alátámasztott, szaktervezők által megadott szakmai javaslatot a nyilvántartását tartalmazó táblázatban feltüntetik, külön-külön az egyes önálló dokumentációkra vonatkozóan,

3.   a táblázatos dokumentumok egy papíralapú példányát a központi irattári anyagban, egy másolatát a csoport irattári anyagában, a dokumentáció részeként tárolják,

4.   a dokumentumok szkennelt, digitális másolatát a központi szerver erre a célra fenntartott könyvtárában tárolják,

5.   gondoskodnak arról, hogy a javaslatok és vélemények elfogadásáról és nem elfogadásáról szóló szakmai ajánlások a bizottságok és Közgyűlés elé benyújtott – véleményezési szakaszt lezáró – előterjesztés mellékleteként, a honlapon feltüntetésre kerüljenek és erről felhívást tesznek közzé a I. pontban meghatározottak szerint.

IV. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, arculati kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések 

1. a Főépítészi Önálló Csoport gondoskodik:

a)   a papíralapú dokumentációk és alátámasztó munkarészek két példányának központi irattári és két munkapéldányának irodai irattári tárolásáról,

b)   intézkednek a város honlapján megjelenített, interneten keresztül hozzáférhető digitális formátumú változat elhelyezéséről,

c)   előkészítik a településrendezési eszközök város térinformatikai rendszerébe történő beintegrálását.

A Közgyűlés felkéri a városi főépítészt, hogy Veszprém Város településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának, a településrendezési eszközeinek, a településképi arculati kézikönyvének és a településképi rendeletének készítése, tervezése, módosítása és egyeztetési eljárásának lebonyolítása során a partnerségi szabályokat vegye figyelembe, tartsa és tartassa be.


Letölthető dokumentumok:

Partnerségi adatlap (230.04 kB)

Partnerségi egyeztetés típusai (278.55 kB)