Ugrás a fő tartalomhoz

I/4. Településképi véleményezési eljárás

A 2016 júliusában hatályba lépett, „a településkép védelméről” szóló 2016. évi LXXIV. törvény, valamint a törvény végrehajtási rendeleteként „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (IX.8.) Kormányrendelet  (továbbiakban: kormányrendelet) módosult előírásai a településkép védelmével kapcsolatos helyi szabályozást új alapokra helyezte.

A törvény és a módosított kormányrendelet értelmében minden településnek el kell készítenie a teljes közigazgatási területére kiterjedő településképi rendeletét, mely a Településképi Arculati Kézikönyvre épül.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a fentiek alapján megalkotta „a településkép védelméről” szóló, 23/2017. (IX.28.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: TKR), melynek célja az, hogy a város településképi,- műemléki,- építészeti,- illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében – az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban – a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak.

Az eljárás lehetőséget ad a közgyűlés számára, hogy egyes külön jogszabályokban meghatározott, építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységről – melyek eseteit és körét a TKR  6. számú melléklete részletesen tartalmazza – véleményt adjon, még az építésügyi hatósági engedélyezési eljárások lefolytatását megelőzően. Véleményét az önkormányzat főépítészének vagy a helyi Építészeti- műszaki Tervtanácsának álláspontjára alapozva fogalmazza meg. A közgyűlési vélemény az építési engedélykérelemhez kötelezően csatolandó.

Tervtanácsi álláspontra alapozott véleményezési eljárás egyéb információi:

Amennyiben a TKR 6. számú melléklete úgy rendelkezik a polgármester döntését VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÉPÍTÉSZETI-MŰSZAKI TERVTANÁCSÁNAK véleményére alapozza, akkor a tervtanács szükségességét mielőbb jelezni kell személyesen, e-mailen: , vagy telefonon a Főépítészi Önálló Csoport számára.

A Tervtanács építészeti, városépítészeti, egyéb magas- és mélyépítéssel összefüggő műszaki kérdésekben jártas segítő és véleményező szakmai testület.

A Tervtanács szavazati joggal rendelkező elnökből és tervtanácsi tagokból áll, számuk az elnökkel együtt 12 fő, akiknek feladata a helyi településképi követelmények érvényesítése és az Étv. illeszkedési szabályai érvényesülésének elősegítése.

Elnöke a mindenkori városi főépítész, titkára a Főépítészi Önálló Csoport referense. Munkáját a tervtanáccsal kapcsolatos helyi rendelet előírásai alapján végzi. A tervek benyújtásának kötelezettsége a mindenkori felelős tervező feladata. A Tervtanács a településrendezési tervek jóváhagyási eljárásában, az építészeti-műszaki tervek hatósági engedélyezési eljárását megelőző szakaszában ad szakmai véleményt. A Tervtanács – a tárgyalandó témák mennyiségétől függően – általában havonta ülésezik.

A Tervtanács véleményezi a TKR-ben meghatározott – jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött – településképi véleményezési eljárásra kijelölt építmények, épületek, műtárgyak terveit.

A Tervtanács véleményét és javaslatait az alábbi általános szempontok figyelembevételével alakítja ki:

 • a város természetes- és épített értékeinek, valamint a meglévő településszerkezetnek és településkép értékeinek védelme
 • a településkép harmonikus és értékálló alakításának elősegítése,
 • a településrendezési- és fejlesztési döntések szakmai megalapozása és hatékony érvényre juttatása,
 • a fentiekkel ellentétes hatások mérséklése, kiküszöbölése.

A tervdokumentáció bírálata az alábbiak szerint zajlik:

 • tervező röviden bemutatja a terv legfontosabb ismérveit,
 • a Tervtanács tagjai, majd a tanácskozási joggal résztvevők szükség eseten kérdéseket tesznek fel a tervvel kapcsolatban, amelyekre a tervező válaszol,
 • a Tervtanács tagjai, illetve a tanácskozási joggal résztvevők kifejtik véleményüket, amelyet megindokolnak,
 • a Tervtanács elnöke összefoglalja az elhangzottakat, megfogalmazza az adott napirendi ponttal kapcsolatban kialakítandó vélemény tervezetet,
 • a Tervtanács elnöke szavazásra bocsájtja a vélemény tervezetet.

Ügymenet:

 1. A tervtanács tervezett időpontjáról a tervtanácsi szakmai titkára tájékoztatja a korábban már bejelentkezett tervezőket és egy jelentkezési adatlapot küld ki.
 2. A jelentkezési adatlap visszaküldését követően a szakmai titkár megküldi a szükséges információkat az eljárás menetéről, a határidőkről, a szükséges teendőkről.
 3. A településképi véleményezési eljáráshoz a határidőben, a tervtanácsi szakmai titkár iránymutatásával beérkezett tervdokumentációk alapján meghívó kerül kiküldésre.
 4. Tervtanács ülésezik, melyen a tervező jelenlétét biztosítani szükséges.
 5. A helyi Építészeti- műszaki Tervtanács  által tett, a tervekkel kapcsolatos észrevételekről és elfogadásáról, átdolgozásáról, illetve el nem fogadásáról az elnök állásfoglalást készít.
 6. A települési önkormányzat polgármestere a tevékenység végzését önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a véleményezi kérelem benyújtásától számított 15 napon belül alakítja ki.
 7. A településképi vélemény – amelynek melléklete a tervtanácsi állásfoglalás – az Építtető számára papír alapon megküldésre kerül, illetve ÉTDR rendszerben feltöltésre és megküldésre kerül.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a településképi véleményezési eljárás a papír alapú dokumentáció és az eredeti, aláírt formanyomtatvány, kérelem Főépítészi Önálló Csoporthoz történő benyújtásával indul!

Igénybe veheti: bármely természetes vagy jogi személy

Az ügyet intéző szervezeti egység: 

Főépítészi Önálló Csoport >>
8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210. iroda 

Felvilágosítás kérhető:

Schoderbeck Éva
Telefon: +36 88 549 100, mellék: #261
e-mail: 

Horváth Éva
Telefon: +36 88/549-100, mellék: #266
e-mail: 

Vajcs Ferencné Németh Erzsébet
Telefon: +36 88/549-100, mellék: #269
e-mail: 

Németh Helga
Telefon: +36 88 549 100, mellék: #289
e-mail: 

Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 8.00–16.00 óráig.

Ügyintézés díja: az eljárás díj- és illetékmentes.

A településképi véleményezési eljárási kérelem benyújtásának lehetséges módjai:

Természetes személy esetén:

– hétfő és szerdán személyesen a 8200 Veszprém, Óváros tér 9. 210 irodában
– postai úton a 8210 Veszprém Pf. 1042 címre
– ügyfélkapun keresztül.

Nem természetes személy esetén:

– cégkapun keresztül (KRID: 203273755)

Kapcsolódó jogszabályok:


Letölthető dokumentumok: