Ugrás a fő tartalomhoz

Közjóléti Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. /B épület

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.

Polgármesteri Hivatal Központi Ügyfélszolgálata
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

hétfő – csütörtök: 07.30-tól 16.00 óráig
péntek: 07.30-tól 13.30 óráig.

Munkatársaink elérhetősége:

Intézményfelügyeleti és Szociálpolitikai Csoport

NévMunkakörSzobaTelefon
Mészáros Éva
csoportvezető1288/549-100,
mellék: #204
Czvetkó Bernadett
szociálpolitikai ügyintéző1188/549-100,
mellék: #164
Berger-Forintos Éva
szociálpolitikai ügyintéző1188/549-100,
mellék: #178
Kissné Györkös Éva
szociális pénzügyi ügyintéző1088/549-100,
mellék: #223
Kemény Laura Zsuzsanna
szociálpolitikai ügyintéző1188/549-100,
mellék: #119
Dublecz Renáta
szociális ügyintéző1388/549-100,
mellék: #173
Vajda Judit
szociális ügyintéző1488/549-100,
mellék: #267

12.4. Közjóléti Iroda feladatköre (SzMSz)

12.4.1. feladata a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyekkel kapcsolatos önkormányzati, társulási döntések előkészítése és végrehajtása; valamint az egészségügyi ellátást érintő ügyekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése és végrehajtása,

12.4.2. segíti a szociális és gyermekjóléti intézmények, az egészségügyi intézmény szakmai tevékenységét,

12.4.3. közreműködik a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény, a Göllesz Viktor Fogyatékos Személyek Nappali Intézménye és a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Integrált Intézmény vonatkozásában a Közgyűlés irányítói jogosítványainak gyakorlásához szükséges döntések előkészítésében, az intézmények törvényességi ellenőrzésében, továbbá a társulási fenntartású VKTT Egyesített Szociális Intézmény szakmai irányításában,

12.4.4. előkészíti a szociális és gyermekjóléti intézmények, a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény szakmai programjának, szervezeti és működési szabályzatának, házirendjének jóváhagyásával kapcsolatos döntést,

12.4.5. az önkormányzat és társulási fenntartásban működő szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák és Eplény Községi Önkormányzat által fenntartott óvoda, valamint a Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény vezetőjével kapcsolatos személyi ügyeket döntésre előkészíti,

12.4.6. gondoskodik az egészségügyi alapellátással kapcsolatos panaszok kivizsgálásáról, és előkészíti a polgármester döntését,

12.4.7. ellátja az alábbi – Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata hatáskörébe tartozó – szociális és gyermekvédelmi ellátásokkal és feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását:

a) települési támogatásként nyújtott gyógyszertámogatás,

b) lakbértámogatás (1993. évi LXXVIII. törvény 34. §-a),

c) települési támogatásként nyújtott felsőfokú oktatási intézményben tanulók bérleti támogatása,

d) a temetési költségek viseléséhez nyújtott települési támogatás,

e) személyes gondoskodással kapcsolatos ügyek,

f)  települési támogatásként nyújtott adósságcsökkentési támogatás,

g) köztemetés,

h) időszakos létfenntartási gondra vagy létfenntartás veszélyeztető rendkívüli élethelyzetre tekintettel megállapított települési támogatás,

i) megállapodás kötése az adósságcsökkentési támogatásban érintett szolgáltatókkal, szervezetekkel,

j) lakossági szilárd hulladék-kezelési közszolgáltatási díjtámogatáshoz nyújtott települési támogatás,

k) települési támogatásként nyújtott lakásfenntartási támogatás,

l) intézményi gyermekétkeztetés térítési díjának kifizetéséhez nyújtott települési támogatás,

m) gyermekes bérlet,

n) szünidei gyermekétkeztetés,

o) beiskolázási támogatás,

12.4.8. ellátja az Eplény Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozó települési támogatásokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását,

12.4.9. ellátja az Eplény Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozó iskolakezdési támogatással kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását,

12.4.10. ellátja a közös hivatal illetékességi területén az alábbi – a jegyző hatáskörébe tartozó – gyermekvédelmi és szociális feladatokkal kapcsolatos döntések előkészítését, végrehajtását:

a) védendő fogyasztókkal kapcsolatos feladatok,

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel kapcsolatos eljárások, és az ahhoz kapcsolódó pénzbeli támogatások, valamint a szünidei gyermekétkeztetés,

c) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás elbírálása (156/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet),

d) jogszabályi felhatalmazás alapján az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben környezettanulmány készítése,

12.4.11. gondoskodik a rendszeres és rendkívüli települési támogatások utalásának előkészítéséről, valamint a természetes személyek adósságrendezésével összefüggésben készített környezettanulmány készítéséért fizetett díj 2/3-a utalásának előkészítéséről,

12.4.12. lefolytatja a gyermekek családi jogállásával kapcsolatos eljárásokat,

12.4.13. lefolytatja a gyermekek nevének megállapításával kapcsolatos eljárásokat,

12.4.14. lefolytatja a gyámnevezésre, gyámságból való kizárásra vonatkozó eljárásokat,

12.4.15. elvégzi a hozzátartozók közötti erőszak miatti családvédelmi koordinációs feladatokat,

12.4.16. a gyámhivatal megkeresésére jognyilatkozatokat vesz fel,

12.4.17. gondoskodik a közfoglalkoztatással és a nyári diákmunkával kapcsolatos önkormányzati pénzügyi feladatok ellátásáról,

12.4.18. ellátja a Közjóléti Bizottság működésével kapcsolatos referensi feladatokat,

12.4.19. ellátja a közfoglalkoztatás szervezésével kapcsolatos feladatokat,

12.4.20. vezeti az Iroda feladatköréhez kapcsolódó jogszabályokban előírt nyilvántartásokat,

12.4.21. feladata Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Eplény Községi Önkormányzat hatáskörébe tartozó közneveléssel kapcsolatos döntések előkészítése, közreműködik azok végrehajtásában,

12.4.22. segíti a Közgyűlés és a Képviselő-testület által irányított köznevelési intézmények szakmai tevékenységét,

12.4.23. közreműködik az önkormányzati fenntartású óvodáknál a Közgyűlés és a Képviselő-testület irányítói jogosítványainak gyakorlásában,

12.4.24. törvényességi vizsgálat végzésével közreműködik az óvodák költségvetési ellenőrzésében,

12.4.25. kapcsolatot tart az intézményvezetőkkel, érdekképviseletekkel, nem önkormányzati fenntartású köznevelési intézményekkel,

12.4.26. közreműködik az intézmények statisztikai adatszolgáltató tevékenységének ellátásában,

12.4.27. döntésre előkészíti az óvodai felvételekkel, óvodából való kizárással kapcsolatos, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket, és gondoskodik a döntés végrehajtásáról,

12.4.28. vezeti a nemzeti köznevelésről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott nyilvántartásokat,

12.4.29.       döntésre előkészíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó, jegyzői hatáskörbe tartozó ügyeket,

12.4.30. ellátja az önkormányzat és társulás által működtetett szociálpolitikai kerekasztal üléseivel kapcsolatos teendőket,

12.4.31. ellátja a KÖÉT működésével kapcsolatos titkári feladatokat,

12.4.32. döntésre előkészíti az önkormányzat és társulás szociális szolgáltatástervezési koncepcióját,

12.4.33. a köztemetéssel kapcsolatosan a temetkezési szolgáltatóval kötendő megállapodást előkészíti,

12.4.34. a szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatosan a szolgáltatóval kötendő megállapodást előkészíti,

12.4.35. az iroda tevékenységét érintő pályázatok benyújtásához, elszámoláshoz szakmai segítséget nyújt,

12.4.36. a természetes személyek adósságrendezésével összefüggésben, a környezettanulmány előkészítésével és elvégzésével kapcsolatos valamennyi eljárást lefolytatja,

12.4.37. ellátja a helyi esélyegyenlőségi program előkészítésével kapcsolatos feladatokat az érintett szervezeti egységek közreműködésével.