Ugrás a fő tartalomhoz

Önkormányzati és Jogi Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.

Munkatársaink elérhetősége:

Informatikai Csoport

Jogi és Közbeszerzési Csoport

Közgyűlési Csoport

NévMunkakörSzobaTelefon
Madarászné dr. Ifju Bernadett
csoportvezető30888/549-100,
mellék: #275
Bérci Klára
általános ügyintéző30988/549-100,
mellék: #195
Haizler Mihályné
testületi általános
ügyintéző
30788/549-100,
mellék: #191
Kicska Andrea
szervezési referens30788/549-100,
mellék: #382
Dr. Panyi Szilvia
jegyzői referens30888/549-100,
mellék: #281
Balta-Fogl Bernadett
településrészi
általános ügyintéző
Kádárta,
Vasút u. 2.
Gyulafirátót,
Posta u.15.
20/264-2269

12.5.   Önkormányzati és Jogi Iroda feladatköre (SzMSz)

12.5.1. ellátja a Közgyűlés, a Képviselő-testület, a polgármesterek, alpolgármesterek, a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületének, a bizottságok, a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa, a képviselők, a jegyző munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és információs tevékenységet,

12.5.2. jogi segítséget nyújt az önkormányzati rendeletek előkészítéséhez, vagy előkészíti az önkormányzati rendelet tervezetét,

12.5.3. a Képviselő-testület ülésére az előterjesztéseket elkészíti, vagy a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek bevonásával koordinálja az előterjesztések elkészítését,

12.5.4. a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek ülésére a Polgármesteri Hivatal feladatkörrel érintett szervezeti egységeinek bevonásával elkészíti az előterjesztéseket,

12.5.5. segítséget nyújt a Hivatal belső szervezeti egységei számára a jogi és szervezési feladatok végrehajtásában,

12.5.6. nyilvántartást vezet a közgyűlési, képviselő-testületi, bizottsági, helyi nemzetiségi önkormányzati, társulási tanácsi, településrészi önkormányzati napirendekről, döntésekről,

12.5.7. kihirdeti a Közgyűlés és a Képviselő-testület rendeleteit, és közzéteszi a Közgyűlés, a képviselő-testületek és a Társulási Tanács határozatait,

12.5.8. a Tulajdonosi Bizottsági, az önkormányzati vagyont és az Önkormányzat tulajdonosi részvételével működő gazdasági társaságokat érintő előterjesztések kivételével törvényességi szempontból ellenőrzi a testületek elé kerülő előterjesztéseket,

12.5.9.       a Tulajdonosi Bizottság elé kerülő előterjesztések törvényességi ellenőrzése során helyettesíti a Stratégiai Iroda jogtanácsosát,

12.5.10.     ellátja a bizottsági üléseken a jegyző képviseletét,

12.5.11.     ellátja a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületeinek ülésén a jegyző képviseletét,

12.5.12.     ellátja a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa ülésén a jegyző képviseletét,

12.5.13.     szervezi, segíti a bizottsági referensek munkáját,

12.5.14.     ellátja a közös önkormányzati hivatal fenntartására társult önkormányzatok részvételével működő önkormányzati társulás társulási tanácsának, egyéb testületeinek munkájához kapcsolódó szervezési, ügyviteli, jogi és információs tevékenységet abban az esetben, ha a társulás nem rendelkezik projektszervezettel,

12.5.15.     ellátja az Eplényi Ügyfélszolgálat működéséhez kapcsolódó szervezési, ügyviteli tevékenységet,

12.5.16.     Kádártán, Gyulafirátóton és az Eplényi Ügyfélszolgálaton szociális ügyekben a nyomtatványokat kiadja, ellenőrzi és átveszi,

12.5.17.     előkészíti a Közgyűlés, a Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek, továbbá munkaszervezeti feladatok ellátása körében a Társulási Tanács által irányított költségvetési szervek alapító okiratának módosítását, elvégzi a törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos feladatokat,

12.5.18.     ellátja a veszprémi jelképek és Veszprém név használatával kapcsolatos döntések előkészítését,    

12.5.19.     ellátja az önkormányzatok és a Polgármesteri Hivatal jogi képviseletét, kivéve, ha a polgármester vagy a jegyző ügyvédnek, ügyvédi irodának meghatalmazást ad adott ügyben jogi képviselet ellátására,

12.5.20.     szervezi a választások és országos népszavazások lebonyolítását, és a helyi népszavazás lebonyolítását, előkészíti a bírósági ülnökök megválasztását,

12.5.21.     ellátja az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Tulajdonosi Bizottság, Köznevelési, Ifjúsági, Sport és Civil Bizottság, Városstratégiai és Városmarketing Bizottság működésével kapcsolatos referensi teendőket,

12.5.22.     üzemelteti az informatikai műszaki infrastruktúrát,

12.5.23.     az önkormányzat és Polgármesteri Hivatal tevékenységének interneten történő megjelenítése, valamint a számítógéppel történő közvetlen ügyintézés (on-line közigazgatás) feltételeinek megteremtése érdekében kialakítja és üzemelteti az infrastrukturális hátteret,

12.5.24.     rendszergazda feladatokat lát el, és segíti az adatgazdák feladatait,

12.5.25.     karbantartja a számítástechnikai eszközöket, új számítástechnikai eszközök vásárlása esetén beüzemeli azokat,

12.5.26.     részt vesz a dolgozók informatikai képzésének, ismeretterjesztésének szervezésében,

12.5.27.     a hibakezelő rendszeren keresztül kapcsolatot tart a dolgozókkal a zökkenőmentes alkalmazás és a felmerült hibák gyors elhárítása érdekében,

12.5.28.     belső projektek fejlesztési munkálatait végzi, és üzemben tartja azokat,

12.5.29.     esetenként informatikai szolgáltatásokat teljesít, részt vesz programfeladatok szervezésében,

12.5.30.     javaslatot tesz számítógépes programfejlesztésekre,

12.5.31.     egyes számítógépes programokat minősít,

12.5.32.     gondozza és felügyeli az informatika belső szabályalkotást, szabványosítást,

12.5.33. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál végzi az információs rendszerek védelméhez kapcsolódó feladatok ellátását, koordinálja az elektronikus információbiztonsággal kapcsolatos feladatok ellátását,

12.5.34. végzi Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által használt szakrendszereket, valamint az informatikai feladatellátást érintő beszerzési eljárás lebonyolítását,

12.5.35.     gondoskodik az informatikai kapcsolattartásról az egyes önkormányzati irányítású költségvetési szervekkel, jogszabályban meghatározott esetben önkormányzati működtetésű költségvetési szervekkel, valamint az országos hatáskörű szervekkel,

12.5.36.     az országos hatáskörű szervekkel és a területi választási irodával együttműködve biztosítja a választások informatikai hátterét,

12.5.37.     biztosítja a közbeszerzési jogszabályokból fakadó feladatok ellátását,

12.5.38.     felkérés alapján az önkormányzati költségvetési szervek, továbbá az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok részére ellátja a közbeszerzéssel kapcsolatos feladatokat,

12.5.39.     működteti az EBR-42 és E-adat rendszert,

12.5.40.     ellátja a társasházak törvényességi felügyeletével kapcsolatos feladatokat,

12.5.41. kapcsolattartóként részt vesz a Polgármesteri Hivatal „adatvédelmi tisztviselője (DPO)” feladatainak ellátásában,

12.5.42. ellátja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. tv.) foglaltak szerinti közérdekű adatokkal és közérdekből nyilvános adatokkal kapcsolatos feladatokat,

12.5.43. ellátja az Info. tv-ben meghatározott adatok honlapon történő nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos szervezési feladatokat, és ellenőrzi a szervezeti egységek kötelezettségeinek teljesítését,

12.5.44. ellátja a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló törvényben foglalt közérdekű bejelentések védett elektronikus rendszere kezelésével kapcsolatos feladatokat,

12.5.45.     ellátja a Polgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi felelősének feladatait,

12.5.46. nyilvántartást vezet a Polgármesteri Hivatal képviseletében hivatali kapu igénybevételével eljárni jogosult személyekről, melyben rögzíti az érintett személyek nevét, az ügyfélkapu regisztrációnál megadott elektronikus levelezési címét,

12.5.47. végzi Veszprém és Eplény településen az ebek összeírásával kapcsolatos időszaki feladatokat.