Ugrás a fő tartalomhoz

Belső Ellenőrzési Iroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. /B. épület fsz. 1.

Munkatársaink elérhetősége:

12.2. Belső Ellenőrzési Iroda feladatai (SZMSZ)

12.2.1. A jegyző közvetlen vezetése és irányítása alapján szervezi és ellátja a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján előírt felügyeleti szervi és intézményi belső ellenőrzési feladatokat.

12.2.2. A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezetek működését fejlessze és eredményességét növelje.

12.2.3. A belső ellenőrzés az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszerekkel értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

12.2.4. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat tesz, és intézkedési javaslatokat fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére.

12.2.5. A költségvetési szerv vezetője köteles biztosítani a belső ellenőrök funkcionális (feladatköri és szervezeti) függetlenségét, különösen az alábbiak tekintetében:

a)   a stratégiai és éves ellenőrzési tervek kidolgozása, kockázatelemzési módszerek alapján és soron kívüli ellenőrzések figyelembevételével,

b)   az ellenőrzési program elkészítése és végrehajtása,

c)   az ellenőrzési kapacitás meghatározása, ellenőrzési módszerek kiválasztása,

d)   következtetések és javaslatok kidolgozása, ellenőrzési jelentés elkészítése,

e)   a belső ellenőr bizonyosságot adó ellenőrzési és belső ellenőrzési standardokkal összhangban álló tanácsadási tevékenységen kívül más tevékenység végrehajtásába nem vonható be.

12.2.6. A Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzést végez:

a) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatánál és intézményeinél, 

b) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala irodáinál,

c) Eplény Községi Önkormányzatnál és intézményénél,

d) a veszprémi települési nemzetiségi önkormányzatoknál,

e) a Veszprém Kistérség Többcélú Társulásánál és a VKTT irányítása és fenntartása alá tartozó Egyesített Szociális Intézménynél,

f) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdasági társaságoknál.

12.2.7. A Belső Ellenőrzési Iroda ellenőrzést végezhet az önkormányzatok saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott vagyonnal való gazdálkodás tekintetében.

12.2.8. A társulások és a Polgármesteri Hivatal megbízási szerződést kötnek a társulás és irányítása alá tartozó költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatai ellátására.

12.2.9. A veszprémi települési nemzetiségi önkormányzatok és a Polgármesteri Hivatal megbízási szerződést kötnek a nemzetiségi önkormányzat belső ellenőrzési feladatai ellátására.

12.2.10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata irányítása, fenntartása alatt működő intézmények és a Polgármesteri Hivatal együttműködési megállapodást kötnek az érintett költségvetési szerv belső ellenőrzési feladatai ellátására.

12.2.11. A belső ellenőrzés feladata:

a)   elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek kiépítésének, működésének jogszabályoknak és szabályzatoknak való megfelelését,

b)   elemezni, vizsgálni és értékelni a belső kontrollrendszerek működésének gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,

c)   elemezni, vizsgálni a rendelkezésére álló erőforrásokkal való gazdálkodást, a vagyon megóvását és gyarapítását, valamint az elszámolások, beszámolók valódiságát,

d)   a vizsgált folyamatokkal kapcsolatban megállapításokat és javaslatokat tenni, valamint elemzéseket, értékeléseket készíteni a költségvetési szervek vezetői, valamint a jegyző számára a költségvetési szerv működése eredményességének növelése, valamint a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében,

e)   konkrét intézkedési és célszerűségi javaslatokat megfogalmazni a kockázati tényezők, hiányosságok megszüntetése, kiküszöbölése vagy csökkentése, valamint a szabálytalanságok megelőzése, illetve feltárása érdekében,

f)   nyilvántartani és nyomon követni az ellenőrzéseket, a javaslatok alapján megtett intézkedéseket,

g)   elvégezni a belső ellenőrzési tevékenység minőségértékelését,

h)   a költségvetési szerven belül a jogszabályok, a nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok és a belső ellenőrzési kézikönyvben rögzítettek szerint – a szervezetek, egységek vezetőinek felkérése alapján – tanácsadási tevékenységet ellátni, erről nyilvántartást vezetni.

12.2.12. A belső ellenőrzést végző személyek munkájukat a vonatkozó jogszabályok, a feladatkör szerinti miniszter által közzétett módszertani útmutatók, a belső ellenőrzési standardok és a jegyző által jóváhagyott belső ellenőrzési kézikönyv szerint végzik.

12.2.13. Az ellenőrzési munka megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján stratégiai tervet és éves ellenőrzési tervet készít. Az éves ellenőrzési tervet a Közgyűlés és a Képviselő-testületek, a társulásra vonatkozó ellenőrzési tervet a Társulási Tanács az előző év december 31-ig hagyja jóvá. A költségvetési szervek vezetői saját intézményükre vonatkozó ellenőrzési tervet az előző év december 31-ig hagyják jóvá.

12.2.14. Az éves ellenőrzési jelentések elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének.

12.2.15. A jegyző a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített összefoglaló éves ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig – a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.

12.2.16. A belső ellenőrzési vezető köteles nyilvántartást vezetni az elvégzett belső ellenőrzésekről és gondoskodni az ellenőrzési dokumentumok megőrzéséről, irattározásáról.