Ugrás a fő tartalomhoz

Polgármesteri Kabinetiroda

Címe: 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Ügyfélfogadás: hétfőn és szerdán 7.30-tól 16.00 óráig.

Polgármesteri fogadóóra: minden hónap első hétfőjén 14 – 16 óra között. (Előzetes bejelentkezés: 88/549-100, mellék: #101)

Munkatársaink elérhetősége:

NévMunkakörSzobaTelefon
Takács Zoltán
irodavezető +3620/272-9444

Társadalmi kapcsolatok csoport
Bíró Orsolya
csoportvezető202+3620/509-4265
Dolhainé Czinki Eszter
kitüntetési és
rendezvény referens
201/C88/549-100,
mellék: 180
Kovács Eszter
pénzügyi ügyintéző201/C88/549-100,
mellék: 106
Schmidmajer-Káposztás Vivien
sajtószóvivő 201/A88/549-100,
mellék: 236
Müller Mihály
sajtószóvivő201/A+3630/982-0010
Jakab Ibolya
marketing menedzser20888/549-100,
mellék: 241
Pálmai Marianna
polgármesteri titkárnő20388/549-100,
mellék: 101
Fax: 549-268
Orbán Éva
sport- és ifjúsági referens20888/549-100,
mellék: 217
Taba Balázs
személyi titkár
(Brányi Mária)
207+3620/491-2511
Tóth Zsigmond Annamária
személyi titkár
(Hegedűs Barbara)
207+3630/186-0920
Zsebe-Kovács Martina
polgármesteri referens201/B88/549-100,
mellék: 105
Gulyás Gergő
nemzetközi referens201/B88/549-100,
mellék: 209
Szabó Berill
kabineti referens,
civil ügyek
31088/549-100,
mellék: 237

Kulturális csoport
Kovács Judit
csoportvezető314+3620/466-5985
Bodor Barbara Renáta
kulturális ügyintéző 31388/549-100,
mellék: 199
Imre-Krebsz Zsuzsanna
kulturális ügyintéző 31388/549-100,
mellék: 232

12.7.     Polgármesteri Kabinetiroda feladatköre (SzMSz)

12.7.1. feladata a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, turisztikai ügyekkel, valamint a civil szervezetekkel kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítése, végrehajtása,

12. 7.2.   koordinálja a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények szakmai tevékenységét,

12. 7.3.   közreműködik a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények vonatkozásában a Közgyűlés irányítói jogosítványainak gyakorlásához szükséges döntések előkészítésében, továbbá a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. által ellátott feladatok ellenőrzésében,

12.7.4. előkészíti a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények SzMSz-ének jóváhagyásával kapcsolatos döntéseket, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben a működési engedély megszerzésével kapcsolatos jognyilatkozatokat, az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó ügyekben a színházak fenntartója számára előírt dokumentumokat, továbbá szervezi a törvényi kötelezettségek teljesítését,

12.7.5. a közművelődési, közgyűjteményi és előadó-művészeti intézmények vezetőivel kapcsolatos személyi ügyeket döntésre előkészíti,

12.7.6. koordinálja a Kulturális Stratégiában, a Kulturális Koncepcióban, valamint a közművelődésről és művészeti tevékenység támogatásáról szóló 28/2019. (XI.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott célok végrehajtásával kapcsolatos feladatok végrehajtását, így különösen:  

12.7.6.1. ellátja a kiemelt együttesek és fesztiválok támogatásával, eseti kulturális programok és rendezvények megvalósításával kapcsolatos feladatokat,

12.7.6.2. koordinálja a nemzeti ünnepek és városi nagyrendezvények megvalósítását,

12.7.6.3. ellátja Tanórán kívüli tevékenységek támogatása előirányzat kezelésével összefüggő adminisztratív, pályáztatási és ellenőrzési, döntés előkészítési tevékenységet,

12.7.6.4. ellátja a Kulturális kínálat bővítése előirányzat kezelésével összefüggő adminisztratív, pályáztatási és ellenőrzési, döntés előkészítési tevékenységet,

12.7.7. közreműködik a városi, valamint várost érintő országos és nemzetközi kulturális rendezvények előkészítésében,

12.7.8. ellátja az önkormányzati turisztikai tevékenységhez kapcsolódó szervezési, végrehajtási feladatokat,

12.7.9. az önkormányzat marketing stratégiájában rögzített elvek szerint koordinálja a város marketingtevékenységét, feladata a korszerű, minden tekintetben egységes, nemzetközi színvonalú Veszprém brand kialakításával kapcsolatos tevékenység ellátása. A marketing stratégia részét képező egységes arculati kézikönyv alapján ellátja Veszprém arculatának formálásával kapcsolatos feladatokat. Ellátja a Városarculati Munkacsoport titkári feladatait. Koordinálja a város érdekkörébe tartozó nyomtatott és elektronikus információs felületeken, így különösen kiadványokban, honlapokon, közösségi oldalakon az egységes szemléletű és tartalmú marketingkommunikáció kialakítását, részt vesz az önkormányzat közösségi kapcsolatainak szervezésében,

12.7.10.    ellátja a Közgyűlés által létrehozott munkacsoportok, nem önkormányzati bizottságok működésével kapcsolatos adminisztrációs vagy titkári tevékenységet a következők szerint:

12.7.10.1.   ellátja a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság működésével kapcsolatos titkári tevékenységet,  

12.7.10.2.   ellátja a Veszprém Várostörténeti Monográfia Bizottság működésével kapcsolatos titkári tevékenységet,

12.7.10.3.   ellátja a Köztéri Műalkotások Munkacsoport működésével kapcsolatos koordinációs, döntéselőkészítő és adminisztratív tevékenységet, továbbá ellátja a köztéri műalkotások elhelyezésével kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítését,

12.7.10.5.   ellátja a Beltéri Műalkotások Munkacsoport működésével kapcsolatos adminisztratív tevékenységet,

12.7.10.6.  ellátja Veszprém Város Ifjúsági Kerekasztalának titkári feladatait,

12.7.11.    gondoskodik Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere és az alpolgármesterek melletti titkári, valamint a polgármester munkájához rendelt személyi titkári feladatok ellátásáról,

12.7.12.    ellátja Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere és az alpolgármesterek munkájához kapcsolódó ügyviteli, szervezési, információs tevékenységet, ügyirat-kezelési és iratvédelmi feladatokat,

12.7.13.   szervezi és összehangolja a nemzetközi kapcsolatokat, a testvérvárosokkal kapcsolatot tart,

12.7.14. az önkormányzatok és a Hivatal hivatalos rendezvényein elősegíti a protokoll előírások betartását,

12.7.15.    ellátja az önkormányzatok és külső környezetük, intézmények, civil szervezetek állampolgárok közötti kapcsolattartás, információs tevékenység szervezését,

12.7.16. az iroda tevékenységét érintő ügyekben kapcsolatot tart az önkormányzati képviselőkkel, a bizottságok vezetőivel,

12.7.17.    kapcsolatot tart a médiával, rendszeresen tájékoztatja a média képviselőit az önkormányzatokkal, a bizottságokkal, nemzetiségi önkormányzatokkal és a településrészi önkormányzatokkal kapcsolatos eseményekről,

12.7.18.    közreműködik az önkormányzatok tevékenységét érintő publikációk regisztrálásában, a sajtóreferens útján eljuttatja a válaszlevelet az írott, illetve elektronikus sajtóban megjelent téves adat vagy negatív beállítás kiigazítása céljából,

12.7.19.    segíti az önkormányzatok, a tisztségviselők, valamint a hivatal munkájának nyilvánosságát, kapcsolatot tart a tömegkommunikációs szervekkel. Koordinálja Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata tisztségviselőinek és a Hivatal külső kapcsolattartásra jogosult vezetőinek, munkatársainak a sajtóban való megjelenését, megnyilatkozásait,

12.7.20. ellátja a sajtótájékoztatók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

12.7.21. részt vesz az önkormányzati fejlesztések kommunikációjának előkészítésében, gyakorlati megvalósításában,

12.7.22. kapcsolatot tart a civil szervezetekkel,

12.7.23. biztosítja az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti kapcsolat és együttműködés adminisztrációs-dokumentációs hátterét, a kommunikáció folyamatosságát, az információk hitelességét és naprakészségét,

12.7.24.    ellátja a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos feladatokat, és a civil ad hoc munkacsoport működésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet,

12.7.25.    biztosítja az ifjúsági szervezetekkel, közösségekkel, az ifjúság segítésével foglalkozó intézményekkel való kapcsolattartást és együttműködést,

12.7.26.    gondoskodik az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott díjak adományozásával kapcsolatos feladatok ellátásáról,

12.7.27.    az önkormányzatok által kitüntetésben részesített személyekről nyilvántartást vezet,

12.7.28.    koordinálja a városi és községi honlap tartalmának folyamatos frissítését,

12.7.29.    előkészíti a sportfeladatokkal kapcsolatos önkormányzati döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában,

12.7.30.    előkészíti a sporttámogatásokkal kapcsolatos közgyűlési és bizottsági döntéseket, közreműködik azok végrehajtásában,

12.7.31.    feladata a támogatások elszámolásának ellenőrzése és az elszámolással összefüggő nyilvántartások vezetése,

12.7.32.    döntésre előkészíti a város sportkoncepcióját és szervezi végrehajtását,

12.7.33.    közreműködik a városi és községi, a várost és községeket érintő országos és külföldi sport rendezvények előkészítésében, azokon képviseli az önkormányzatot,

12.7.34.    kapcsolatot tart a sportegyesületekkel, civil szervezetekkel, részt vesz közgyűléseiken, elnökségi üléseiken, kuratóriumi üléseiken,

12.7.35.    feladata a gyermek szabadidő és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának segítése, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények lebonyolításának segítése,

12.7.36.    közreműködik a diáksport városi rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában,

12.7.37.    nyilvántartja a sportsikereket, és javaslatokat dolgoz ki személyi elismerésekre,

12.7.38.    segíti és koordinálja a városi asztalitenisz, sakk és természetbarát Szövetségek, valamint egyéb szabadidősport egyesületek tevékenységét,

12.7.39.    kapcsolatot tart a helyi sportmédia képviselőivel események és rendezvények egyeztetésében,

12.7.40.    ellátja a Veszprémi Diák-, Szabadidő- és Tömegsport Közalapítvány kuratóriumának működésével és a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány kuratóriumának működésével kapcsolatos adminisztrációs tevékenységet,

12.7.41.    ellátja a Városfejlesztési Irodával együtt a művészeti alkotások elhelyezésével kapcsolatos döntések előkészítését,

12.7.42.    közreműködik a Veszprém Kártya rendszerének fejlesztésében,

12.7.43.    ellátja az „Egyetemváros Tanács” titkári feladatait,

12.7.44.    ellátja a kábítószerügyi koordinációval kapcsolatos feladatokat, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórummal kapcsolatos titkári tevékenységet.